Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2018 (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +8,35
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt đông dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành +8,82
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng -4,16
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  +8,21
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +2,50
Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo    +28,79
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +12,22