Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +4,23
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt đông dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành -11,59
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +3,33
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  +8,05
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +4,23
Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo    -8,23
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +111,27