Cục trưởng : Thiều Vĩnh An

- Sinh ngày: 12/9/1969

- Quê quán: Tỉnh An Giang

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Ngày bổ nhiệm: 20/8/2020

- Số điện thoại: 0913 797.333