- Sinh ngày: 06/03/1980

- Quê quán: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kế toán

- Ngày bổ nhiệm: 01/04/2016

- Số điện thoại: 01669 993 337