- Sinh ngày: 19/01/1983

- Quê quán: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kế toán

- Ngày bổ nhiệm: 01/03/2018

- Số điện thoại: 0978 337 123