- Sinh ngày: 25/09/1979

- Quê quán: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Thủy công đồng bằng        

- Ngày bổ nhiệm: 01/04/2016

- Số điện thoại: 0988 882 625