- Sinh ngày: 15/12/1964

- Quê quán: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển  

- Ngày bổ nhiệm: 01/09/2013

- Số điện thoại: 0907 156 716