- Sinh ngày: 07/02/1983

- Quê quán: Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang        

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kế toán

- Ngày bổ nhiệm: 01/07/2017

- Số điện thoại: 01225 839 827