- Sinh ngày: 13/11/1966

- Quê quán: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang    

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kế toán

- Ngày bổ nhiệm: 20/03/2007

- Số điện thoại: 0939 000 448