- Sinh ngày: 27/01/1980

- Quê quán: Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ       

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và PTNT    

- Ngày bổ nhiệm: 01/11/2011

- Số điện thoại: 0919 015 503

 

 

- Sinh ngày: 28/07/1960                       

- Quê quán: Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kinh tế kế hoạch

- Ngày bổ nhiệm: 01/10/2005

- Số điện thoại: 0918 867 557