Một số chỉ tiêu chủ yếu 01 tháng đầu năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
03:22 04/02/2020
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) -9,18
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt đông dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành +2,89
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +86,24
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  -1,42
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +5,84
Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo    +3,37
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +6,01