Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
09:09 27/10/2020
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +8,24
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành -1,41
Tổng xuất khẩu kim ngạch, nhập khẩu trực tiếp hóa, ủy quyền và đại lý dịch vụ chi trả ngoại tệ của tín hiệu tổ chức +2,83
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  +9,16
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +4,24
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo    -13,35
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +155,01