Một số chỉ tiêu chủ yếu 11 tháng năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
17:57 29/11/2020
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +7,72
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành -8,97
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +5,25
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  +10,60
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +4,10
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo    -18,67
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +184,56