Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng đầu năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
09:35 29/04/2020
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) -1,05
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt đông dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành -11,48
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +4,57
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  +4,90
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +4,79
Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo    +15,56
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   -7,77