Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
16:51 29/06/2020
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +3,18
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt đông dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành -10,82
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +1,62
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  +6,22
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +4,35
Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo    -10,31
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +59,57