Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
16:21 01/09/2020
Công nghiệp xuất số chỉ (IIP) +6,46
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành -8,88
Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp hóa, ủy quyền và đại lý dịch vụ chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +7,69
Tổng tư vấn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  +9,46
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +4,05
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp tạo biến chế    -13,02
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +143,49