Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
10:25 08/10/2020
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +7,72
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành -3,96
Tổng xuất khẩu kim ngạch, nhập khẩu trực tiếp hóa, ủy quyền và đại lý dịch vụ chi trả ngoại tệ của tín hiệu tổ chức +6,47
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  +9,50
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +4,34
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo    -16,89
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +170,67