Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
23:32 28/12/2020
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +11,08
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành +0,99
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +1,61
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  +9,58
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +3,89
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo    -17,69
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +203,61