Một số chỉ tiêu chủ yếu 11 tháng năm 2022 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2021 (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) + 15,27
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành + 21,59
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng + 32,19
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  + 12,84
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  + 3,30