Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) + 2,36
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành + 8,23
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng - 2,73
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  - 14,59
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  + 2,62
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo    + 15,77
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   + 25,08