Danh mục hành chính
17:21 12/05/2019

STT

Mã hành chính

Tên đơn vị hành chính

Tổng số đơn vị hành chính

 

93

Tỉnh Hậu Giang

75

1

930

Thành phố Vị Thanh

9

 

31318

Phường I

 

 

31321

Phường III

 

 

31324

Phường IV

 

 

31327

Phường V

 

 

31330

Phường VII

 

 

31333

Xã Vị Tân

 

 

31336

Xã Hỏa Lựu

 

 

31338

Xã Tân Tiến

 

 

31339

Xã Hỏa Tiến

 

2

931

Thành phố Ngã Bảy

6

 

31340

Phường Ngã Bảy

 

 

31341

Phường Lái Hiếu

 

 

31343

Phường Hiệp Thành

 

 

31344

Phường Hiệp Lợi

 

 

31411

Xã Đại Thành

 

 

31414

Xã Tân Thành

 

3

932

Huyện Châu Thành A

10

 

31342

Thị Trấn Một Ngàn

 

 

31345

Xã Tân Hòa

 

 

31346

Thị Trấn Bảy Ngàn

 

 

31348

Xã Trường Long Tây

 

 

31351

Xã Trường long A

 

 

31357

Xã Nhơn Nghĩa A

 

 

31359

Thị trấn Rạch Gòi

 

 

31360

Xã Thạnh Xuân

 

 

31362

Thị trấn Cái Tắc

 

 

31363

Xã Tân Phú Thạnh

 

4

933

Huyện Châu Thành

8

 

31366

Thị trấn Ngã Sáu

 

 

31369

Xã Đông Thạnh

 

     

 

 

31375

Xã Đông Phú

 

 

31378

Xã Phú Hữu

 

 

31379

Xã Phú Tân

 

 

31381

Thị trấn MáI Dầm

 

 

31384

Xã Đông Phước

 

 

31387

Xã Đông Phước A

 

5

934

Huyện Phụng Hiệp

15

 

31393

Thị Trấn Kinh cùng

 

 

31396

Thị Trấn Cây Dương

 

 

31399

Xã Tân Bình

 

 

31402

Xã Bình Thành

 

 

31433

Thị trấn Búng Tàu

 

 

31405

Xã Thạnh Hòa

 

 

31408

Xã Long Thạnh

 

 

31417

Xã Phụng hiệp

 

 

31420

Xã Hòa Mỹ

 

 

31423

Xã Hòa An

 

 

31426

Xã Phương Bình

 

 

31429

Xã Hiệp Hưng

 

 

31432

Xã Tân Phước Hưng

 

 

31435

Xã Phương Phú

 

 

31438

Xã Tân Long

 

6

935

Huyện Vị Thủy

10

 

31441

Thị Trấn Nàng Mau

 

 

31444

Xã Vị Trung

 

 

31447

Xã Vị Thủy

 

 

31450

Xã Vị Thắng

 

 

31453

Xã Vĩnh Thuận Tây

 

 

31456

Xã Vĩnh Trung

 

 

31459

Xã Vĩnh Tường

 

 

31462

Xã Vị Đông

 

 

31465

Xã Vị Thanh

 

 

31468

Xã Vị Bình

 

7

936

Huyện Long Mỹ

9

 

31471

Phường Thuận An

 

 

31472

Phường Trà Lồng

 

 

31473

Phường Bình Thạnh

 

 

31474

Xã Long Bình

 

 

31475

Phường Vĩnh Tường

 

 

31477

Xã Long Trị

 

 

31478

Xã Long Trị A

 

 

31480

Xã Long Phú

 

 

31481

Xã Tân Phú

 

8

937

Huyện Long Mỹ

8

 

31483

Xã Thuận Hưng

 

 

31484

Xã Thuận Hòa

 

 

31486

Xã Vĩnh Thuận Đông

 

 

31489

Thị trấn Vĩnh Viễn

 

 

31490

Xã Vĩnh Viễn A

 

 

31492

Xã Lương Tâm

 

 

31493

Xã Lương Nghĩa

 

 

31495

Xã Xà Phiên