Hệ thống chỉ tiêu cấp xã
15:23 15/05/2019

DANH MỤC

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Số TT

Mã số

Nhóm, tên chỉ tiêu

Kỳ công bố

Cơ quan chịu

trách nhiệm thu thập

tổng hợp

 

 

01. Đất đai và dân số

 

 

1

X0101

Diện tích và cơ cấu đất

Năm

 

2

X0102

Dân số, mật độ dân số

Năm

 

3

X0103

Số cuộc kết hôn

Năm

 

4

X0104

Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh

Năm

 

5

X0105

Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử

Năm

 

 

 

02. Kinh tế

 

 

6

X0201

Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp

5 năm

 

7

X0202

Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính

5 năm

 

8

X0203

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Năm

 

9

X0204

Diện tích cây lâu năm

Năm

 

10

X0205

Diện tích nuôi trồng thủy sản

Năm

 

 

 

03. Xã hội, môi trường

 

 

11

X0301

Số trường, lớp, phòng học, số giáo viên, số học sinh mầm non

Năm

 

12

X0302

Số trường, lớp, phòng học, số giáo viên, số học sinh phổ thông tiểu học

Năm

 

13

X0303

Số nhân lực y tế của trạm y tế

Năm

 

14

X0304

Số trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

Năm

 

15

X0305

Số hộ dân cư nghèo

Năm

 

16

X0306

Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại

Khi có phát sinh

năm