Lịch sử Thống kê
23:04 02/03/2019

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ

VÀ SỰ HÌNH THÀNH NGÀNH THỐNG KÊ VIỆT NAM,

BỘ MÁY THỐNG KÊ TỈNH HẬU GIANG, TỈNH CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG  

 

  1. LỊCH SỬ NGÀNH THỐNG KÊ VỊỆT NAM

Bảy mươi ba năm qua (1946-2019), cùng với sự ra đời và phát triển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngành Thống kê Việt Nam gắn bó mật thiết và có nhiều đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chỉ ra.

Ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam trong Bộ Quốc dân kinh tế. Để ghi nhớ sâu sắc công ơn của Bác Hồ vĩ đại đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành thống kê, để phù hợp với thực tế lịch sử, và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính  phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngành Thống kê đã lấy ngày 06 tháng 5 năm 1946 là ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

Ngày 25 tháng 4 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 33/SL sát nhập Nha Thống kê Việt Nam vào Chủ tịch Phủ.

Ngày 09 tháng 8 năm 1950, Chính phủ ban hành Nghị định số 38-TTg thành lập Phòng Thống kê trong Văn phòng Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 20 tháng 02 năm 1956, Thủ tướng ban hành Điều lệ số 695-TTg qui định thành lập Cục Thống kê Trung ương trong Ủy ban Kế hoạch Nhà nước của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, các Ban Thống kê địa phương, các tổ chức Thống kê ở các Bộ, các cơ quan xí nghiệp.

Ngày 08 tháng 4 năm 1957, Chính phủ ban hành Nghị định số 142-TTg quy định lại tổ chức, nhiệm vụ của các cơ quan Thống kê các cấp, các ngành.

Ngày 29 tháng 9 năm 1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 131/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê.

Ngày 05 tháng 4 năm 1974, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 72-CP ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê.

Ngày 02 tháng 6 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 207-CP về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê.

Ngày 11 tháng 5 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 81/HĐBT, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê.

Ngày 23 tháng 3 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê.

Ngày 03 tháng 9 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê.

Ngày 04 tháng 01 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2007/NĐ-CP về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 04 tháng 6 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 24 tháng 8 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BỘ MÁY THỐNG KÊ TỈNH HẬU GIANG VÀ TỈNH CẦN THƠ

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, ngày 24 tháng 02 năm 1976, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/NĐ-76 sáp nhập tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng thành lập tỉnh mới với tên gọi Hậu Giang, tỉnh lỵ là thành phố Cần Thơ. Diện tích 6.451km2, đơn vị hành chính gồm thành phố Cần Thơ, thị xã Sóc Trăng, thị xã Vị Thanh và 12 huyện: Thốt Nốt, Ô môn, Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Long Phú, Mỹ Tú, Kế Sách, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Vĩnh Châu và Côn đảo.

Đầu năm 1976 Ủy ban Kinh tế - Kế hoạch tỉnh Hậu Giang được thành lập. Tháng 9 năm 1976, được sự thống nhất giữa UBND tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Tổng cục Thống kê tách bộ phận Thống kê ra khỏi Ủy ban Kinh tế - Kế hoạch tỉnh Hậu Giang. Ngày 27 tháng 9 năm 1976 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang ra Quyết định số 354/QĐ.UBT về việc thành lập Chi cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

Nghị quyết 15/NQ-TƯ, ngày 22 tháng 01 năm 1992 chỉ đaọ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoá VIII), kỳ họp thứ 10 tháng 12 năm 1991 chia tách tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Ngày 01 tháng 4 năm 1992 hai tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Tỉnh Cần Thơ gồm thành phố Cần Thơ và 6 huyện: Thốt Nốt, Ô Môn, Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thanh, Long Mỹ.

  1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BỘ MÁY THỐNG KÊ TỈNH HẬU GIANG (MỚI)

Thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 4 và Nghị định số 05/2004/NĐ-CP, ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang từ tỉnh Cần Thơ.

Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 754/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Thực hiện quyết định trên, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tổ chức 5 phòng ở Văn phòng Cục và 6 phòng Thống kê huyện, thị xã cụ thể như sau:

- Phòng Thống kê Tổng hợp: Tổng hợp, Tài khoản quốc gia, Thanh tra, phương pháp chế độ, Văn phòng, Vốn đầu tư, Thi đua khen thưởng, Công nghệ thông tin

- Phòng Thống kê Nông Nghiệp: Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

- Phòng Thống kê Công - Thương: Công nghiệp – Xây dựng, Thương mại dịch vụ giá cả

- Phòng Thống kê Dân số - Văn xã: Dân số - Lao động, Xã hội môi trường

- Phòng Tổ chức - Hành chính: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, quản trị

Quyết định số 38/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

Thực hiện quyết định trên, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tổ chức 5 phòng và Thanh tra Cục Thống kê ở Văn phòng Cục và 6 phòng Thống kê huyện, thị xã cụ thể như sau:

- Phòng Thống kê Tổng hợp: Tổng hợp, Tài khoản quốc gia.

- Phòng Thống kê Nông Nghiệp: Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

- Phòng Thống kê Công - Thương: Công nghiệp – xây dựng, Thương mại dịch vụ giá cả, Vốn đầu tư, Công nghệ thông tin

- Phòng Thống kê Dân số - Văn xã: Dân số - Lao động, Xã hội môi trường

- Phòng Tổ chức - Hành chính: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, quản trị, Văn phòng

- Thanh tra Cục Thống kê: Thanh tra, Phương pháp chế độ, Thi đua – Khen thưởng

Thực hiện Nghị định số: 98/2005/NĐ-CP, ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phụng Hiệp để thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tháng 9 năm 2005 thị xã Tân Hiệp đi vào hoạt động, ngành Thống kê Hậu Giang thêm 1 Phòng Thống kê thị xã nâng tổng số thống kê cấp huyện lên 7 phòng.

Ngày 27-10-2006, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 124/2006/NĐ-CP, về việc đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy.

Quyết định số 20/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh – tức là chuyển từ phòng cấp huyện sang Chi cục.

Mô hình này thực hiện đến tháng 01 năm 2014

Quyết định số 201/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

Thực hiện quyết định trên, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tổ chức 6 phòng ở Văn phòng Cục cụ thể như sau:

- Phòng Thống kê Tổng hợp: Tổng hợp, Tài khoản quốc gia.

- Phòng Thống kê Nông nghiệp: Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

- Phòng Thống kê Công - Thương: Công nghiệp – xây dựng, Thương mại dịch vụ giá cả, Vốn đầu tư, Công nghệ thông tin

- Thống kê Dân số - Văn xã: Dân số - Lao động, Xã hội môi trường, Nông thôn mới

- Phòng Tổ chức - Hành Chính: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, quản trị, Văn phòng

- Phòng Thanh tra Thống kê: Thanh tra, Phương pháp chế độ, Thi đua – Khen thưởng

Ngày 15 tháng 5 năm 2015 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 ban hành Nghị quyết 933/NQ-UBTVQH13 thành lập thị xã Long Mỹ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long mỹ. Tháng 9 thị xã Long Mỹ đi vào hoạt động, ngành Thống kê Hậu Giang có 8 Chi cục: 5 Chi cục Thống kê huyện, 2 Chi cục Thống kê thị xã, 1 Chi cục Thống kê thành phố.

Mô hình 6 phòng ở Văn phòng cục thực hiện cho đến nay.