Tháng 4
09:21 13/08/2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

 tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018

  1. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt

- Lúa đông xuân: Toàn tỉnh xuống giống được 77.917,4 ha, b»ng 100,28% so víi kÕ ho¹ch, so víi cïng kú tăng 0,07% (53,8 ha). . Nhìn chung các huyện, thị xã, thành phố đều hoàn thành kế hoạch xuống giống.

Đến nay, lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được 70.710 ha. Năm nay, lúa đông xuân xuống giống trễ hơn so với cùng kỳ năm trước. Các giống lúa được sử dụng chủ yếu như: OM 5451 chiếm tỷ lệ 53,4%, RVT chiếm 12,2%, IR 50404 chiếm 10,3%, Đài thơm 8 chiếm 7,7%, Jasmine chiếm 5% và giống khác chiếm 6,1%. Năng suất ước đạt 73,11 tạ/ha, tăng 7,11% so với cùng kỳ (bằng 4,85 tạ/ha); Sản lượng lúa đông xuân ước tính được 569.654 tấn, tăng 7,17% so với lúa đông xuân 2017 (bằng 38.133 tấn).

Tình hình dịch bệnh: Bà con nông dân đang tích cực chú ý các đối tượng gây hại lúa đông xuân như chuột, bệnh rầy nâu, đậu ôn cổ bông, và bệnh lem lép hạt. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh đang được ngăn chặn kịp thời.

- Lóa hÌ thu: ¦íc toµn tØnh ®· xuèng gièng ®­îc 38.299 ha, b»ng 49,87% so víi kÕ ho¹ch (kÕ ho¹ch cña tØnh lµ 76.800 ha).

- Mía: Toµn tØnh ®· xuèng gièng ®­îc 10.704,5 ha tËp trung ë huyÖn Phông HiÖp, Long Mü, Thành phố Vị Thanh và Thị xã Ng· B¶y. C¸c gièng mÝa chñ yÕu lµ gièng mÝa ng¾n ngµy nh­ ROC 16, K85-92, ROC 22, R570,…

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng toàn tỉnh 1.549 ha, so cùng kỳ năm trước tăng 1,63% (bằng 25 ha).

- Cây rau các loại:          Diện tích gieo trồng cây rau 6.740 ha, so với năm trước tăng 1,85% (bằng 117,7 ha).

Chăn nuôi

- Ước tính thực hiện trong tháng 4, số đầu con gia súc, gia cầm cụ thể như sau:

+ Tổng đàn heo (lợn): Ước  148.958 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,64% (bằng 941con). Trong đó: Heo thịt có 130.970 con, tăng 0,57% (bằng 743 con) so với cùng kỳ.

+ Đàn gia cầm: Ước 3.505 ngàn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,86% (bằng 130,2 ngàn con).

Tình hình dịch bệnh: Từ đầu năm đến nay, các dịch bệnh trên gia súc gia cầm  chưa xảy ra trong địa bàn tỉnh. Ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thủy sản

- Trong tháng, diện tích nuôi thủy sản ước tính 70 ha, tăng  2,09% ( bằng 1,4 ha) so với cùng kỳ năm trước.

 - Lũy kế từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi thủy sản được 1.938 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 0,77% ( bằng 15 ha).

- Trong tháng, tổng sản lượng thủy sản ước được 5.028 tấn, tăng 1,33% (bằng 65,9 tấn) so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể như sau:

4.747 tấn, tăng 1,54% (bằng 72,2 tấn).

+ Sản lượng thủy sản khai thác được 281,4 tấn, giảm 2,2% (bằng 6,3 tấn).

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính được 20.854 tấn, tăng 0,92% (bằng 190 tấn) so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó:

+ Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 19.798 tấn, tăng 1,08 (bằng 212 tấn).

+ Sản lượng thủy sản khai thác được 1.057 tấn, giảm 2,09% (bằng 22,5 tấn).

 

Nhìn chung: Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 4 năm 2018, ngành nông nghiệp tập trung vào công tác phòng chống rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt và thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân. Bên cạnh đó ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo xuống giống lúa hè thu 2018 đúng quy trỡnh kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng dịch trên gia súc, gia cầm.

  1. 2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tháng 4/2017, tăng 13,68% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 18,44%. Trong đó, ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 18,63%.

So với 4  tháng đầu năm 2016, chỉ số IIP 4 tháng đầu năm 2017 tăng 7,7%, cụ thể:

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,21%, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 61,82%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,77%. Trong đó, ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 10,35%.

Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 4 năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 1.703.677 triệu đồng, tăng 3,78% so với tháng trước và tăng 13,16% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế, được 2.155.552 triệu đồng, tăng 3,21% so với tháng trước và tăng 12,13% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng không cao so với tháng trước là do ngành công nghiệp sản xuất đường đang thiếu nguyên liệu hoạt động nên sản lượng sản xuất giảm. Ngoài ra, trung tuần tháng 4 rơi vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương nên các doanh nghiệp hoạt động ít ngày hơn so với tháng trước.

 Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 4 tháng năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 6.534.381 triệu đồng, tăng 7,62% so với cùng kỳ năm trước và đạt 27,94% so với kế hoạch năm.

- Tính theo giá thực tế, được 8.166.347 triệu đồng, tăng 7,78% so với cùng kỳ năm trước và đạt 29,06% so với kế hoạch năm. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có trên 200 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất công nghiệp. Trong đó, trên 53 doanh ngiệp đang hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm, tạo ra được giá trị trên 5.593 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 68,62% giá trị chung của toàn tỉnh và tăng 8,73% so với cùng kỳ năm trước. Riêng, đối với Công ty TNHH giấy Lee&Man đã tiến hành hoạt động sản xuất thử trong tháng 3 năm 2017 để kiểm tra chất lượng sản phẩm và đánh giá lại tác động đối với môi trường của doanh nghiệp. Dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức trong thời gian tới.

Nhìn chung, những tháng đầu năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối đồng đều và ổn định. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch năm 2017, các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiều giải pháp mang tính phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần có kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các doanh nghiệp đang đầu tư sớm đi vào hoạt động đúng theo tiến độ của doanh nghiệp đã đề ra, để giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng trong những tháng cuối năm và phát triển ổn định trong những năm tới.

  1. 3. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 17 tháng 4 năm 2017, kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 là 15.964.742 triệu đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 1.094.742 triệu đồng.

- Vốn vay Ngân hàng phát triển: Chưa phân bổ.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.050.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 13.820.000 triệu đồng.

Vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 3 năm 2017 là 1.439.050 triệu đồng, bằng 105,10% so với tháng trước và bằng 105,99% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 118.090 triệu đồng, bằng 121,17% so với tháng tr­ước và bằng 63,52% so với cùng kỳ năm tr­ước.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 115.620 triệu đồng, bằng 127,22% so với tháng tr­ước và bằng 127,24% so với cùng kỳ năm tr­ước.

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 1.205.340 triệu đồng, bằng 102,07% so với tháng tr­ước và bằng 113,10% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 4 năm 2017 là 1.495.530 triệu đồng, bằng 114,61% so với cùng kỳ năm trước và bằng 103,92% so với tháng trước. Nguyên nhân ước tháng 4/2017 thực hiện vốn đầu tư tăng là do:

- Thời tiết khô ráo tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Tháng cao điểm thực hiện chiến dịch giao thông nông thôn và thủy lợi mùa khô năm 2017 được triển khai nhanh ở các huyện/thị xã/thành phố.

- Được sự quan tâm của tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết nhanh, kịp thời các khó khăn vướng mắc và đảm bảo đúng tiến độ, sớm đưa các công trình hoàn thành vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ước tính 4 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 5.565.880 triệu đồng, bằng 105,99% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 34,86% so với kế hoạch năm. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 450.360 triệu đồng, bằng 67,27% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 41,14% so với kế hoạch năm.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 423.040 triệu đồng, bằng 121,40% so với cùng kỳ năm trước và đạt 40,29% so với kế hoạch năm.            

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 4.692.480 triệu đồng, bằng 111,84% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 33,95% so với kế hoạch năm.

  1. Thương mại và dịch vụ

4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu và dịch vụ:

Ước thực hiện tháng 4 năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 2.873.700 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 106,63% và so với cùng kỳ năm trước bằng 106,48%.

Tháng 4 là tháng có những ngày lễ lớn trong năm: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch; ngày giải phóng Miền Nam 30/4; liền kề là ngày lễ Quốc tế lao động 1/5. Ngoài ra, trong tháng này còn là lễ Tết cổ truyền Chool Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer (diễn ra trong 3 ngày từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 Dương lịch) với nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà và tổ chức lễ hội tại các chùa trong toàn tỉnh đã tạo không khí sôi nổi, vui tươi cho bà con dân tộc, làm cho doanh thu dịch vụ tăng cao so với tháng trước.

Ngoài ra, để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm thì ngành thương mại và ăn uống trong tháng cũng sẽ tăng hơn so với tháng trước. Dự tính ngành thương mại trong tháng 4 tăng khá cao (tăng 6,17%), do nhu cầu tiêu dùng trong các ngày lễ nên nguồn cung hàng hóa trên thị trường rất đa dạng với nhiều chương trình khuyến mãi, nhất là đối với hàng điện máy và hàng thực phẩm... Đối với ngành lưu trú, ăn uống cũng theo đó tăng hơn trong tháng 4 này. Vì vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tăng nhiều so với tháng trước.

Ước thực hiện 4 tháng năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 11.092.028 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 103,31% và so với kế hoạch năm đạt 34,50%

  Trong thời gian tới, đề nghị các cấp lãnh đạo cần quan tâm và đề ra những giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế hơn nữa trong thời gian tới để ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

4.2. Tình hình xuất nhập khẩu

Ước thực hiện tháng 4 năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 65,580 triệu USD, so với tháng trước bằng 86,49% và so với cùng kỳ năm trước bằng 67,74%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 48,820 triệu USD so với tháng trước bằng 101,78% và so với cùng kỳ năm trước bằng 125,13%.

Nguyên nhân ước giá trị xuất trực tiếp tăng so với tháng trước là do hiện nay giá xuất khẩu các mặt hàng thủy sản (Tôm, Cá) chế biến các loại đều đang ở mức cao. Vì vậy, giá trị xuất khẩu trong tháng 4 có thể sẽ tăng. 

- Nhập khẩu ước thực hiện được 16,760 triệu USD so với tháng trước bằng 61,90 % và so với cùng kỳ bằng 182,88%.

Ước thực hiện 4 tháng năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 252,131 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 113,72% và so với kế hoạch năm đạt 36,12%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 167,591 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 132,76% và so với kế hoạch năm đạt 33,65%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 63,182 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 83,61% và so với kế hoạch năm đạt 52,65%.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 1,956 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 86,17% và so với kế hoạch năm đạt 13,04%.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 19,402 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 109,94% và so với kế hoạch năm đạt 29,85%.

Hiện nay, tình hình thời tiết có diễn biến phức tạp phần nào đã gây ảnh hưởng đến diện tích và sản lượng nuôi trồng của người dân và trực tiếp gây khó khăn đến các doanh nghiệp. Vấn đề nguồn nguyên liệu trong nước thiếu hụt vẫn còn là bài toán khó. Thêm vào đó, trong thời gian tới, thị trường nhập khẩu lớn là Mỹ chính thức áp dụng chính sách quy định kiểm soát sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam một cách nghiêm ngặt theo từng công đoạn từ con giống thức ăn, dư lượng chất kháng sinh cho đến quá trình vận chuyển, chế biến ở nhà máy..... Do đó, đây được xem là một thách thức cho các Doanh nghiệp. Vì vậy, để có thể giữ vững kim ngạch và không ngừng phát triển, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó ngay từ bây giờ, thực hiện sản xuất theo quy trình khép kín, một mặt đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu không phải phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài, mặt khác có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn mà thị trường yêu cầu, xây dựng riêng được thương hiệu để tạo thuận lợi đưa sản phẩm mở rộng sang nhiều thị trường tiềm năng mới góp phần ngày càng nâng cao giá trị xuất khẩu chung

4.3. Tình hình giao thông vận tải

Ước thực hiện tháng 4 năm 2017, doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách và kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải được 84.981 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,78% (trong đó, vận tải hàng hóa được 44.046 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 8,38 %. Vận tải hàng khách được 40.119 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,87%). Cụ thể:

Vận chuyển, luân chuyển hàng hóa:

Ước thực hiện tháng 4 năm 2017, toàn tỉnh vận chuyển được 805.276 tấn hàng hóa các loại (20.174.087  tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 100,65% (100,39%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 108,90% (110,09%). Chia ra:

- Đường bộ thực hiện được 166.254 tấn (1.920.132 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 102,04% (100,12%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 108,90% (115,74%).

 - Đường sông thực hiện được 639.022 tấn (18.253.955 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 100,29% (100,41%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 108,90% (109,53%).

Ước thực hiện 4 tháng năm 2017, toàn tỉnh vận chuyển được 3.201.959 tấn (82.557.948 tấn.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 104,85% (107,80%). Chia ra:

- Đường bộ ước thực hiện được 645.275 tấn (7.868.878 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,72% (117,57%).

- Đường sông ước thực hiện được 2.556.684 tấn (74.689.070 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,88% (106,86%).

Vận chuyển, luân chuyển hành khách:

Ước thực hiện tháng 4 năm 2017, toàn tỉnh thực hiện được 9.330.160 lượt hành khách (53.410.728 HK.km), so với tháng trước bằng 100,20% (100,34%). Chia ra:

- Đường bộ vận chuyển được 8.045.936 lượt hành khách (42.297.399 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 100,18% (100,39%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,75% (105,75%).

- Đường sông, vận chuyển được 1.284.224 lượt hành khách (11.113.329 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 100,27% (100,17%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 107,41% (107,67%).

Ước thực hiện 4 tháng năm 2017, toàn tỉnh thực hiện được 37.365.820 lượt hành khách (215.397.613 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,74% (105,48%). Chia ra:

 - Đường bộ vận chuyển được 32.255.927 lượt hành khách (171.160.348 HK.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 102,10% (105,15%).

- Đường sông vận chuyển được 5.109.893 lượt hành khách (44.237.265 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 106,97% (106,78%).

  1. 5. Tài chính - tín dụng

5.1. Tài chính

 Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4 năm 2017, ước được 468.159 triệu đồng, luỹ kế được 3.645.466 triệu đồng, đạt 69,37% dự toán Trung ương giao, đạt 68,73% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Trong đó, thu nội địa được 245.900 triệu đồng, luỹ kế được 983.397 triệu đồng, đạt 35,50% dự toán Trung ương và dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 4 năm 2017, được 440.547 triệu đồng, luỹ kế được 1.947.163 triệu đồng, đạt 40,24% dự toán Trung ương giao, đạt 39,83% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, Chi xây dựng cơ bản được 126.094 triệu đồng, luỹ kế được 711.361 triệu đồng, đạt 49,03% dự toán Trung ương giao, đạt 52,85% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

5.2. Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 31/3/2017, huy động vốn trên địa bàn được 8.839 tỷ đồng, tăng 4,35% so với cuối năm 2016. Ước đến ngày 30/4/2017, huy động vốn trên địa bàn được 8.998 tỷ đồng, tăng 6,22% so với cuối năm 2016.

Cho vay trên địa bàn đến ngày 31/3/2017, được 18.452 tỷ đồng, tăng 3,49% so với cuối năm 2016. Ước đến 30/4/2017, tổng dư nợ được 18.913 tỷ đồng, tăng 6,08% so với cuối năm 2016. Nợ xấu đến ngày 31/3/2017, là 274 tỷ đồng chiếm 1,49% trên tổng dư nợ. Ước đến ngày 30/4/2017, nợ xấu ở mức 283 tỷ đồng.

  1. Tình hình văn hóa - xã hội và an toàn giao thông:

6.1. Văn hóa - xã hội:

 Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thẩm định và thống nhất 38 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng rol của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo; cấp 03 giấy phép kinh doanh karaoke và đồng ý cho 06 lượt tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Ngành đã thực hiện được 2.416 m2 pa-nô, 122 băng rol, treo và tháo gỡ 3.850 cờ các loại, trang trí 02 sân khấu, 65 lượt phóng thanh cổ động, trang trí khánh tiết, phục vụ âm thanh ánh sáng, hỗ trợ chương trình văn nghệ cho các cuộc hội nghị, họp mặt, hội thi, hội diễn, liên hoan, hội chợ theo yêu cầu của các đơn vị ngoài ngành.

Tham gia Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II tại Bình Dương năm 2017, kết quả đạt huy chương vàng toàn đoàn, 01 huy chương vàng tiết mục, 02 huy chương bạc tiết mục và giải B không gian Đờn ca tài tử.

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017”, cụ thể: có 76/76 xã, phường, thị trấn tổ chức  thu hút được 125.135 người tham gia chạy, đạt tỷ lệ 16,20 % trên tổng số dân toàn tỉnh.

Tháng 4/2017, tổng lượt khách đến tỉnh Hậu Giang là 18.746 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 562 lượt, khách nội địa là 18.184 lượt, doanh thu được 6.849 triệu đồng. Hệ thống thư viện tỉnh và huyện đã phục vụ 96.386 lượt người với 192.276 lượt sách báo, máy vi tính; cấp mới 272 thẻ bạn đọc. Tổ chức triển lãm 200 quyển sách và 100 quyển báo Xuân tại Trường THCS Châu Văn Liêm phục vụ các em học sinh theo mô hình phục vụ lưu động định kỳ hàng quý.

Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng PA83 Công an tỉnh Hậu Giang, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy tiến hành kiểm tra 06 cuộc đối với 08 cơ sở, trong đó: 02 công ty quảng cáo, 04 cơ sở kinh doanh hồ bơi và 02 đơn vị biểu diễn nghệ thuật. Qua kiểm tra phát hiện 01 công ty quảng cáo vi phạm quảng cáo không đúng với nội dung được duyệt và 04 cơ sở kinh doanh hồ bơi vi phạm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Đoàn đã nhắc nhở đối với 01 công ty quảng cáo và buộc 04 cơ sở hồ bơi tạm ngưng hoạt động.

6.2. Tình hình an toàn giao thông:

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 4 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, tập trung ở đường bộ. So với tháng trước tăng 03 vụ và tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm trước (đường bộ tăng 06 vụ, đường sông giảm 01 vụ). Trong đó, có tổng số 06 người chết, so với tháng trước giảm 02 người và tương đương so với cùng kỳ năm trước. Tổng số có 05 người bị thương, so với tháng trước và cùng kỳ năm trước tăng 03 người.

Trong 4 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (tập trung ở đường bộ), làm chết 23 người và bị thương 10 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 01 vụ (đường bộ tăng 01 vụ, đường sông giảm 02 vụ), số người chết giảm 03 người (đường bộ giảm 01 người và đường sông giảm 02 người), số người bị thương tăng 02 người (chỉ tập trung ở đường bộ)./.