Tháng 7
09:21 13/08/2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

 tháng 7 và 7 tháng năm 2017

  1. Sản xuất nông nghiệp

Về trồng trọt:

- Lúa hè thu: Đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống dứt điểm được 76.992 ha, đạt 101,33% so với kế hoạch tỉnh và đạt 99,94% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích thu hoạch được 54.480 ha. Năng suất ước được 60,08 tạ/ha.

- Lúa thu đông: Diện tích đã xuống giống được 31.827 ha. Lúa đang ở giai đoạn mạ đến làm đòng.

- Cây ngô: Ước tính diện tích gieo trồng toàn tỉnh được 2.153 ha, tăng 3,31% (bằng 69 ha) so với cùng kỳ năm trước.

- Cây ly c có cht bt: Toàn tỉnh gieo trồng được 429 ha, giảm 6,13% (bằng 28 ha) so cùng kỳ năm trước.

- Cây mía: Toàn tỉnh xuống giống được 10.921 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,49% (bằng 53 ha) tập trung ở huyện Phụng Hiệp, Thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy và huyện Long Mỹ.

- Cây rau, đậu các loi: Diện tích gieo trồng cây rau, đậu được 12.467 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 6,73% (bằng 900 ha).

Diện tích cây hàng năm giảm so với năm trước là do một số hộ dân chuyển sang trồng cây lâu năm. Ngoài ra, do thời tiết nắng nóng kèo dài tạo điều kiện thuận lợi cho côn trùng, sinh vật gây hại trên cây phát triển làm ảnh hưởng đến năng suất các loại cây trồng.

- Một số cây lâu năm:

Cây xoài, diện tích gieo trồng hiện nay được 3.600 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 40,85% (bằng 1.044 ha).

Cây khóm, diện tích gieo trồng được 1.015 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm  29,76% (bằng 430 ha).

Cây cam, diện tích gieo trồng được 10.397 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng  27,06% (bằng 2.214 ha).

Cây bưởi, diện tích gieo trồng được 2.606 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng  18,10% (bằng 399 ha).

Cây dừa, diện tích gieo trồng được 3.534 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng  5,18% (bằng 174 ha).

Về chăn nuôi:

Ước tính thực hiện trong tháng 7, số đầu con gia súc, gia cầm như sau:

- Đàn lợn (heo): Có 148.017 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,51% (bằng 15.279 con).

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 7 tháng được 10.183 tấn, tăng 8,44% ( bằng 792 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

- Đàn gia cầm: Có 3.754 ngàn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,51% (bằng 19 ngàn con).

- Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 7 tháng được 4.316 tấn, tăng 1,57% (bằng 67 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình dịch bệnh: Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm chưa xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an toàn thực phẩm.

Về thủy sản:

- Về diện tích: Trong 7 tháng đầu năm 2017, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh ước tính được 2.160,6 ha, giảm 0,32% ( bằng 6,99 ha) so với cùng kỳ năm trước.

  - Về sản lượng: Tổng sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm ước được 35.541 tấn, tăng 1,18% (bằng 414 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 33.593 tấn, tăng 1,32% (bằng 437 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

+ Sản lượng thủy sản khai thác được 1.948 tấn, giảm 1,13% (bằng 22 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung: Tình hình sản xuất nông nghiệp trong tháng 7 năm 2017 có khó khăn hơn so với cùng kỳ năm trước do thời tiết nắng nóng kéo dài,  làm giảm năng suất lúa và diện tích cây rau màu. Ngành thú y thực hiện tốt công tác tiêm phòng, quản lý, giám sát dịch bệnh ở gia súc, dịch cúm gia cầm không xảy ra trên địa bàn tỉnh.

  1. 2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP)

- Tháng 7 năm 2017 tăng 7,02% so với cùng tháng năm trước là do: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,91%. Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 8,95%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,06%.

- So với 7 tháng đầu năm 2016, chỉ số IIP 7 tháng đầu năm 2017 tăng 9,25%. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 10,69%. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,24%.

Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 7 năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010 được 1.827.220 triệu đồng, tăng 2,95% so với tháng trước và tăng 9,90% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế được 2.351.707 triệu đồng, tăng 3,30% so với tháng trước và tăng 10,98% so với cùng kỳ năm trước. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có trên 06 doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành chế biến, bảo quản thuỷ sản chiếm tỷ trọng trên 45,72% so với giá trị toàn tỉnh, trong những tháng gần đây tình hình sản xuất và tiêu thụ có nhiều thuận lợi (Bộ Thương Mại Hoa Kỳ DOC hủy bỏ các khoản thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm xuất khẩu vào thị trường Mỹ), các doanh nghiệp đã tăng sản lượng sản xuất do ký được hợp đồng mới nên ước giá trị sản xuất tháng 7 tăng so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 7 tháng năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 11.692.588 triệu đồng, tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước và đạt 5,23% so với kế hoạch năm.

- Tính theo giá thực tế, được 14.889.592 triệu đồng, tăng 10,56% so với cùng kỳ năm trước và đạt 52,99% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân ước thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước là do chính sách ưu đãi thuế, chính sách giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn của các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền, đã tạo điều kiện thuận lợi cho trên 04 doanh nghiệp đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động trong những tháng gần đây, đã đóng góp trên 200 tỷ đồng/tháng vào giá trị chung của toàn tỉnh. Ngoài ra, tăng một phần là do môi trường kinh doanh thuận lợi đã thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mở rộng tăng công suất nhà máy, nên góp phần làm tăng giá trị của các ngành này nói riêng và giá trị sản xuất của toàn tỉnh nói chung.

Nhìn chung, trong 7 tháng năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối đồng đều và ổn định. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch năm 2017, các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiều giải pháp mang tính phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra, để giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng trong những tháng cuối năm và phát triển ổn định trong những năm tới.

  1. 3. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 14 tháng 7 năm 2017, kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 là 16.228.955 triệu đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 1.358.955 triệu đồng.

- Vốn vay Ngân hàng phát triển: Chưa phân bổ.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.050.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 13.820.000 triệu đồng.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 7 năm 2017 là 1.560.440 triệu đồng, bằng 123,80% so với cùng kỳ năm trước và bằng 98,21% so với tháng trước. Nguyên nhân ước tháng 7/2017 thực hiện vốn đầu tư giảm là do: Vào mùa mưa nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình trọng điểm; công tác giải phóng mặt bằng triển khai chậm; các dự án của nhà đầu tư thực hiện còn chưa đúng kế hoạch đã đăng ký ở các Khu, cụm Công nghiệp.

Ước tính 7 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 10.331.730 triệu đồng, bằng 112,46% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 63,66% so với kế hoạch năm. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 906.530 triệu đồng, bằng 74,85% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 66,71% so với kế hoạch năm.      

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 720.265 triệu đồng, bằng 119,04% so với cùng kỳ năm trước và đạt 68,60% so với kế hoạch năm.                     

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 8.704.935 triệu đồng, bằng 119,48% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 62,99% so với kế hoạch năm.

  1. Thương mại, giá cả và dịch vụ

4.1. Tình hình thương mại, dịch vụ

Ước thực hiện tháng 7 năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 2.598.409 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 99,93% và so với cùng kỳ năm trước bằng 101,56%.

Thị trường hàng hóa đến tháng 7 không có nhiều biến động so với tháng trước, giá cả của một số hàng thiết yếu tiếp tục giảm như: Giá gas, giá xăng dầu và giá thực phẩm tươi sống (rau cải, thịt heo, thịt gà, vịt...). Ngoài ra, thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân, nên tổng mức bán lẻ giảm hơn so với tháng trước.

Ngành dịch vụ ăn uống có tăng nhưng không đáng kể (tăng 1,12%) do trong tháng này nhu cầu ăn uống của người dân không cao, hoạt động của loại hình dịch vụ này diễn ra một cách đều đặn không có biến động tăng giảm đột biến. Đối với doanh thu ngành dịch vụ khác ước tăng 9,14% so với tháng trước. Nguyên nhân là do một số nhóm ngành như: Nhóm dịch vụ vui chơi, giải trí, nhóm dịch vụ sửa chữa, và nhóm dịch vụ khác tăng khá cao, do đây là tháng hè, nhu cầu vui chơi, giải trí tăng.

Ước thực hiện 7 tháng năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 18.944.169 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,31% và so với kế hoạch năm đạt 58,92%.

Trong những tháng đầu năm 2017, tình hình thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có nhiều khả quan, tuy tốc độ tăng không cao nhưng có đà phát triển ổn định và bền vững, không có nhiều biến động. Tuy nhiên, cần chú trọng đầu tư cơ sở, kết cấu hạ tầng để phát triển nhóm dịch vụ vui chơi, giải trí của tỉnh nhà, nhất là ở thành phố Vị Thanh, và các địa bàn Thị xã trên tỉnh, trên cơ sở đó đề ra định hướng phát triển thương mại - dịch vụ nói riêng và kinh tế tỉnh nhà nói chung

4.2. Tình hình xuất nhập khẩu

Ước thực hiện tháng 7 năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 76,613 triệu USD, so với tháng trước bằng 71,50% và so với cùng kỳ năm trước bằng 118,66%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 54,497 triệu USD so với tháng trước bằng 74,59% và so với cùng kỳ năm trước bằng 109,27%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 22,116 triệu USD so với tháng trước bằng 64,88% và so với cùng kỳ năm trước bằng 150,53%.

Nguyên nhân ước giá trị xuất khẩu trực tiếp hàng hóa giảm so với tháng trước là do hiện nay các thị trường nhập khẩu như: Mỹ, EU, Austraylia… đã đặt ra thêm nhiều rào cản thương mại cùng một số quy định mới về tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra, danh mục cấm các chất dư lượng kháng sinh đối với các sản phẩm Tôm, Cá chế biến xuất khẩu của Việt Nam. Điều này sẽ làm cho các Doanh nghiệp không thuận lợi trong việc tiếp cận mở rộng thị trường, cũng như ký kết các hợp đồng xuất khẩu mới. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp cũng chưa nhận được nhiều hợp đồng mới trong tháng. Vì vậy, dự đoán trong tháng tới giá trị xuất khẩu có thể sẽ giảm.

Ước thực hiện 7 tháng năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 537,853 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 128,34% và so với kế hoạch năm đạt 77,06%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 339,154 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 134,98% và so với kế hoạch năm đạt 68,10%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 162,274 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 121,84% và so với kế hoạch năm đạt 135,23%.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 3,502 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 77,56% và so với kế hoạch năm đạt 23,35%.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 32,923 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 109,24% và so với kế hoạch năm đạt 50,65%.

Nhìn chung, giá trị xuất khẩu có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hiện nay tình hình xuất khẩu đang ngày càng khó khăn và có diễn biến phức tạp.  Do đó, để có thể tiếp tục giữ vững được đà tăng trưởng, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì ngay từ bây giờ đòi hỏi các Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của các thị trường, không chỉ bán những sản phẩm mình đang có mà cần phải cải tiến tạo ra những sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng ở các nước nhập khẩu.

4.3. Tình hình giao thông vận tải

Vận chuyển, luân chuyển hàng hóa:

Ước thực hiện tháng 7, toàn tỉnh vận chuyển được 783.047 tấn (19.745.587 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 99,26% (99,01%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,04% (105,09%). Chia ra:

- Đường sông ước thực hiện được 626.356 tấn (17.929.283 tấn.km), so với thực hiện tháng trước bằng 98,89% (98,90%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,05% (104,51%).

- Đường bộ thực hiện được 156.691 tấn (1.816.304 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 100,79% (100,07%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,02% (111,17%).

Ước thực hiện 7 tháng năm 2017, hàng hóa vận chuyển được 5.553.884 tấn (141.957.296 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,87% (107,11%). Chia ra:

- Đường sông thực hiện được 4.445.219 tấn (128.698.940 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,99% (106,39%).

- Đường bộ thực hiện được 1.108.665 tấn (13.258.356 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,37% (114,61%).

Vận chuyển, luân chuyển hành khách:

 Ước thực hiện tháng 7, hành khách vận chuyển được 9.034.603 lượt hành khách (52.343.258 HK.km), so với tháng trước bằng 99,39% (98,96%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,09% (104,17%). Trong đó:

- Đường bộ vận chuyển được 7.787.781 lượt hành khách (41.525.423 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 99,59% (99,01%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 103,69% (103,73%).

- Đường sông vận chuyển được 1.246.822 lượt hành khách (10.817.835 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 98,17% (98,79%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 106,65% (105,86%).

 Ước thực hiện 7 tháng năm 2017, vận chuyển được 64.559.117 lượt hành khách (373.266.478 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,43% (105,43%). Chia ra:

- Đường bộ vận chuyển được 55.655.784 lượt hành khách (296.258.988 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,77% (104,98%).

- Đường sông vận chuyển được 8.903.333 lượt hành khách (77.007.490 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 107,71% (107,19%).

  1. 5. Tài chính - tín dụng

5.1. Tài chính

 Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7 năm 2017 được 420.153 triệu đồng, luỹ kế được 4.805.112 triệu đồng, đạt 91,43% dự toán Trung ương giao, đạt 90,59% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Nếu loại trừ tồn quỹ Ngân sách năm 2016 mang sang 166.730 triệu đồng, thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế của 7 tháng là 4.638.382 triệu đồng, đạt 88,26% dự toán Trung ương giao, đạt 87,45% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa được 210.450 triệu đồng, luỹ kế được 1.511.368 triệu đồng, đạt 54,56% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Ước tổng chi ngân sách địa phương tháng 7 năm 2017 được 439.652 triệu đồng, luỹ kế được 3.105.707 triệu đồng, đạt 64,18% dự toán Trung ương giao, đạt 63,54% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản được 143.151 triệu đồng, luỹ kế được 1.020.344 triệu đồng, đạt 70,32% dự toán Trung ương giao, đạt 75,81% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

5.2. Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 30/6/2017, tổng vốn huy động toàn địa bàn được 9.560 tỷ đồng, tăng 12,86% so với cuối năm 2016, vốn huy động đáp ứng được 50,64% cho hoạt động tín dụng. Ước thực hiện đến ngày 31/7/2017, tổng vốn huy động trên địa bàn được 9.684 tỷ đồng, tăng 14,32% so với cuối năm 2016.

Đến ngày 30/6/2017, tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn được 18.879 tỷ đồng, tăng 5,89% so với cuối năm 2016. Ước thực hiện đến ngày 31/7/2017, tổng dư nợ cho vay trên toàn địa bàn được 19.027 tỷ đồng, tăng 6,72% so với cuối năm 2016.

Nợ xấu đến ngày 30/6/2017, toàn tỉnh là 296 tỷ đồng, chiếm 1,43% trên tổng dư nợ. Ước đến ngày 31/7/2017, nợ xấu sẽ giảm còn ở mức 275 tỷ đồng.

  1. Tình hình văn hóa - xã hội và an toàn giao thông:

6.1. Văn hóa - xã hội:

Trong tháng, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 1.455 lao động, đạt 81% chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 07 trên 70 lao động. Trợ cấp thường xuyên cho 27.244 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 9.917,97 triệu đồng. Hỗ trợ mai táng phí cho 66 trường hợp với số tiền 356 triệu đồng; trợ cấp đột xuất cho 18 trường hợp với số tiền 172 triệu đồng.

Tháng 7 năm 2017, tổng lượt khách đến tỉnh Hậu Giang được 34.720 lượt khách, trong đó khách quốc tế được 1.042 lượt, khách nội địa được 33.678 lượt, doanh thu được 12.687 triệu đồng.

Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng PA83 và tham gia Đoàn kiểm tra Công an tỉnh Hậu Giang kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn theo Kế hoạch số 88/KH-CAT-QLHC ngày 05/6/2017, đã tiến hành kiểm tra được 06 cuộc với 16 cơ sở, trong đó: 06 cơ sở karaoke, 04 cơ sở quảng cáo, 01 cơ sở game, 01 cơ sở lưu trú, 03 cơ sở cầm đồ, 01 cơ sở massage. Qua kiểm tra phát hiện 04 cơ sở vi phạm, gồm: 03 cơ sở quảng cáo, 01 cơ sở lưu trú. Thanh tra Sở đã cho 03 cơ sở quảng cáo viết cam kết; 01 cơ sở lưu trú thuộc thẩm quyền xử lý của Công an tỉnh.

Toàn ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện được 2.950 m2 panô, 157 băng rol, treo và tháo gỡ 3.650 cờ các loại, 57 lượt phóng thanh cổ động, trang trí khánh tiết, phục vụ âm thanh ánh sáng, hỗ trợ chương trình văn nghệ cho các cuộc hội nghị, họp mặt, hội thi, hội diễn, liên hoan, hội chợ theo yêu cầu của các đơn vị ngoài ngành.

Đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng biểu diễn tại các xã, phường, thị trấn với 81 buổi, thu hút 42.000 lượt người xem.

Trong tháng, hệ thống thư viện tỉnh và huyện đã phục vụ được 82.409 lượt người với 167.340 lượt sách báo, máy vi tính và cấp mới 239 thẻ bạn đọc.

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thẩm định và thống nhất 35 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng rol của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo; cấp 04 giấy phép kinh doanh karaoke, cấp 01 giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật và đồng ý cho 01 lượt tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

6.2. Tình hình an toàn giao thông:

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 7 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, tập trung ở đường bộ. So với tháng trước tăng 05 vụ và tăng 08 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có tổng số 06 người chết, so với tháng trước tăng 01 người và tăng 02 người so với cùng kỳ năm trước. Tổng số có 09 người bị thương, so với tháng trước tăng 03 người và so với cùng kỳ năm trước tăng 05 người.

Trong 7 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông (tập trung ở đường bộ), làm chết 43 người và bị thương 31 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 22 vụ (đường bộ tăng 24 vụ, đường sông giảm 02 vụ), số người chết tăng 08 người (đường bộ tăng 10 người, đường sông giảm 02 người), số người bị thương tăng 16 người (chỉ tập trung ở đường bộ)./.