Tháng 8
09:21 13/08/2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

 tháng 8 và ước 8 tháng năm 2017

  1. Sản xuất nông nghiệp

Về trồng trọt:

- Lúa hè thu: Toàn tỉnh đã xuống giống dứt điểm được 76.992 ha, đạt 101,33%  so với kế hoạch, bằng 99,94% so với cùng kỳ năm trước.

 Hiện nay, diện tích thu hoạch được 72.204 ha, năng suất ước được 60,29 tạ/ha, tăng 2,44% (bằng 1,44 tạ/ha) so với vụ lúa hè thu năm trước.

- Lúa thu đông: Tính đến thời điểm hiện nay, diện tích đã xuống giống được 47.102 ha, so với cùng vụ năm trước tăng 1,47%, lúa đang ở giai đoạn mạ đến làm đòng và tiếp tục xuống giống. Tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ và Thành phố Vị Thanh.

- Cây ngô và rau đậu các loại: Ước tính diện tích gieo trồng được 17.257 ha, đạt 94,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây ngô gieo trồng được 2.315 ha, so với cùng kỳ năm trước đạt 103,30%, cây rau các loại gieo trồng được 13.845 ha, so với cùng kỳ năm trước đạt 93,56%.

- Mía: Niên vụ 2016, toàn tỉnh xuống giống được 10.921 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,73% (bằng 78,69 ha) tập trung ở huyện Phụng Hiệp, Thành phố Vị Thanh., Thị xã Ngã Bảy và huyện Long Mỹ.

Tình hình dịch bệnh: Bà con nông dân đang tích cực chú ý các đối tượng gây hại trên lúa thu đông như: Ốc bươu vàng, rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh muỗi hành và đạo ôn lá. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh đang được ngăn chặn kịp thời.

Về chăn nuôi:

Ước tính thực hiện trong tháng 8, số đầu con gia súc, gia cầm như sau:

- Đàn heo: Có 148.017 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,84% (bằng 10.766 con). Đàn heo tăng là do giá heo giống so với cùng kỳ thấp. Với mức giá này, người chăn nuôi heo không có lãi nên nhiều hộ để lại nuôi. Ngoài ra, một số hộ thấy giá thấp nên mua về nuôi lại đã góp phần làm tăng đàn heo.

- Đàn gia cầm: Có 3.754 ngàn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,51% (bằng 19 ngàn con). Đàn gia cầm năm nay tăng do tâm lý hộ nuôi yên tâm hơn khi dịch cúm gia cầm không tái xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Số hộ nuôi, qui mô nuôi tăng hơn.

Tình hình dch bnh: Trong 8 tháng đầu năm 2017, dịch cúm gia cầm không tái xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ngành Thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Về thủy sản:

- Đối với diện tích: Trong tháng 8, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh ước tính được 868,23 ha. Trong đó, diện tích cá tra nuôi thâm canh được 20,18 ha. So với cùng kỳ năm trước, diện tích nuôi thủy sản tăng 2,79%; diện tích cá tra nuôi thâm canh tăng 1,12%. Nguyên nhân tăng là do số hộ nuôi cá ruộng tăng hơn so với năm trước.

 Lũy kế từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi thủy sản được 3.029 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,55%. Trong đó, cá tra thâm canh được 102 ha, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước.

- Đối với sản lượng: Trong tháng, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước được 8.169 tấn, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước được 43.709 tấn, so cùng kỳ năm trước tăng 1,41%. Trong đó, cá tra thâm canh được 24.881 tấn, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,92%.

Nguyên nhân sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chủ yếu do diện tích nuôi thủy sản ao mương thường và nuôi thâm canh tăng, các loại thủy sản thả nuôi ruộng củng tăng hơn cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung: Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 8 có chiều hướng tốt hơn 7 tháng đầu năm nay và cùng kỳ năm trước. Cụ thể là lúa hè thu phát triển tốt năng suất cao hơn, diện tích lúa thu đông đã xuống giống khá cao so với cùng kỳ. Ngành thú y thực hiện tốt công tác tiêm phòng, quản lý, giám sát dịch bệnh ở gia súc, dịch cúm gia cầm không xảy ra trên địa bàn tỉnh.

  1. 2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP)

- Tháng 8 năm 2017, tổng số tăng 24,78% so với cùng tháng năm trước là do: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 25,52%. Trong đó, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 61,81%, ngành sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu tăng 63,01%. Đó là 2 ngành công nghiệp có chỉ số phát triển cao nhất trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 14,38%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,14%.

- So với 8 tháng đầu năm 2016, chỉ số IIP 8 tháng đầu năm 2017 tăng 12,40%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 12,59%, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 13,07%.

Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 8 năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010 được 1.948.827 triệu đồng, tăng 2,69% so với tháng trước và tăng 13,23% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế được 2.502.752 triệu đồng, tăng 2,67% so với tháng trước và tăng 14,11% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do có một doanh nghiệp hoạt động trong các ngành như; sản xuất tôm đông lạnh, sản xuất bia… tăng sản lượng đột biến do ký được nhiều hợp đồng mới, nên ước giá trị sản xuất tháng này tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 13.712.026 triệu đồng, tăng 10,60% so với cùng kỳ năm trước và đạt 61,25% so với kế hoạch năm.

- Tính theo giá thực tế, được 17.478.301 triệu đồng, tăng 11,60% so với cùng kỳ năm trước và đạt 62,20% so với kế hoạch năm.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có trên 200 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất công nghiệp. Riêng từ đầu năm đến nay, có hơn 04 doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động và 01 doanh nghiệp đang trong giai đoạn chạy thử, đã đóng góp trên 200 tỷ đồng/tháng vào giá trị chung của toàn tỉnh. Ngoài ra, tăng một phần là do môi trường kinh doanh thuận lợi đã thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mở rộng tăng công suất nhà máy, góp phần làm tăng giá trị sản xuất của các ngành này nói riêng và giá trị sản xuất của toàn tỉnh nói chung.

Nhìn chung, trong 8 tháng năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối đồng đều và ổn định. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch năm 2017, các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiều giải pháp mang tính phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần có kế hoạch cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các doanh nghiệp đang đầu tư như Công ty TNHH Number One Hậu Giang… đi vào hoạt động đúng theo tiến độ của doanh nghiệp đã đề ra, để giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng trong những tháng cuối năm và phát triển ổn định trong những năm tới.

  1. 3. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 16 tháng 8 năm 2017, Kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 là 16.249.169 triệu đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 1.379.169 triệu đồng.

- Vốn vay Ngân hàng phát triển: Chưa phân bổ.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.050.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 13.820.000 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8 năm 2017, các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thu hút được 46 dự án đầu tư, gồm 45 nhà đầu tư sản xuất kinh doanh và 01 nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 66.428.370 triệu đồng và 763,7 triệu USD, với quy mô diện tích đăng ký khoảng 902,720 ha, đã giao mặt bằng được 590,190 ha.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 8 năm 2017 là 1.464.100 triệu đồng, bằng 113,43% so với cùng kỳ năm trước và bằng 102,76% so với tháng trước. Nguyên nhân ước tháng 8/2017 thực hiện vốn đầu tư tăng là do: Các đơn vị thi công tập trung hoàn thành các công trình khánh thành theo đúng tiến độ đã đăng ký để chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2017; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, các sở, ngành và các chủ đầu tư, trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao các Khu tái định cư ở các dự án theo đúng thời gian quy định.

Ước tính 8 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 11.660.120 triệu đồng, bằng 111,28% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 71,76% so với kế hoạch năm. Chia ra:

              - Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 1.064.420 triệu đồng, bằng 77,64% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 77,18% so với kế hoạch năm.         

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 803.565 triệu đồng, bằng 109,79% so với cùng kỳ năm trước và đạt 76,53% so với kế hoạch năm.            

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 9.792.135 triệu đồng, bằng 118,24% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 70,85% so với kế hoạch năm.

  1. Thương mại, giá cả và dịch vụ

4.1. Tình hình thương mại, dịch vụ

Ước thực hiện tháng 8 năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 2.615.310 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 101,31% và so với cùng kỳ năm trước bằng 107,35%. Cụ thể:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 1.909.355 triệu đồng, so với tháng trước bằng 101,74% và so với cùng kỳ năm trước bằng 107,04%.

- Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 246.203 triệu đồng, so với tháng trước bằng 96,99% và so với cùng kỳ năm trước bằng 105,06%.

- Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 459.752 triệu đồng, so với tháng trước bằng 101,98% và so với cùng kỳ năm trước bằng 109,98%.

Bước qua tháng 8, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng, các nhóm hàng phục vụ cho năm học mới như: Hàng may mặc, vật phẩm văn hóa, giáo dục, phương tiện đi lại tăng khá cao, các nhóm hàng hóa còn lại có tăng nhưng mức tăng không đáng kể. Ngoài ra, ảnh hưởng của thới tiết mưa nhiều gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh đã làm cho tổng mức bán lẻ không tăng mạnh so với tháng trước.

Thời điểm này đã bước vào năm học mới nên hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí giảm so với tháng trước, các nhóm dịch vụ khác hoạt động ổn định. Riêng nhóm dịch vụ giáo dục và đào tạo, dịch vụ y tế có tăng cao.

Ước thực hiện 8 tháng năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 21.542.488 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,59% và so với kế hoạch năm đạt 67,01%.

Thực tế, ngành thương mại hiện nay phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, hàng hóa chưa đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người dân, một bộ phận không nhỏ người dân phải đi qua khu vực các tỉnh có hàng hóa đa dạng, phong phú, chất lượng cao để mua sắm như: Cần Thơ, Kiên Giang,... Vì vậy, cần chú trọng thu hút đầu tư từ các hệ thống bán lẻ có quy mô lớn để đa dạng hóa các mặt hàng, nâng cao sức cạnh tranh, giảm giá thành, nhằm đáp ứng nhu cầu và kích thích tiêu dùng trong dân.

Về dịch vụ, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có nhiều khả quan, tuy tốc độ tăng không cao nhưng phát triển ổn định, không có nhiều biến động. Tuy nhiên, cần chú trọng đầu tư cơ sở, hạ tầng để phát triển nhóm dịch vụ vui chơi, giải trí của tỉnh nhà, nhất là ở Thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy, Thị xã Long Mỹ vì đây là các địa bàn có mật độ dân cư và tỷ trọng doanh thu cao. Vì vậy, trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra ngày một phức tạp và rõ nét ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân, thì trong thời gian tới để ngành thương mại - dịch vụ có bước chuyển mình tích cực hơn đòi hỏi các cấp, các ngành cần tiếp tục đề ra phương hướng cụ thể, phù hợp.

4.2. Tình hình xuất nhập khẩu

Ước thực hiện tháng 8 năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 82,954 triệu USD, so với tháng trước bằng 95,43% và so với cùng kỳ năm trước bằng 135,12%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 57,205 triệu USD so với tháng trước bằng 101,46% và so với cùng kỳ năm trước bằng 117,70%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 25,749 triệu USD so với tháng trước bằng 84,31% và so với cùng kỳ năm trước bằng 201,31%.

Nguyên nhân ước giá trị xuất khẩu trực tiếp hàng hóa tăng là do hiện nay chất lượng các sản phẩm chế biến thủy sản các loại của Việt Nam đã và đang được các Doanh nghiệp từng bước nâng cao chất lượng. Những tín hiệu lạc quan, điển hình là trong thời gian gần đây, thị trường nhập khẩu Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt qua thị trường Mỹ trở thành nước có hạn mức nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội lớn để giúp các doanh nghiệp thủy sản thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đẩy mạnh chế biến và tạo ra các sản phẩm chất lượng ngày một tốt hơn, đảm bảo các sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. Vì vậy, dự tính trong tháng tới giá trị xuất khẩu có thể sẽ tăng.

Ước thực hiện 8 tháng năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 636,265 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 130,88% và so với kế hoạch năm đạt 91,16%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 398,242 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 132,81% và so với kế hoạch năm đạt 79,97%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 196,449 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 134,58% và so với kế hoạch năm đạt 163,71%.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 3,556 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 58,65% và so với kế hoạch năm đạt 23,71%. Nguyên nhân giảm nhiều so với cùng kỳ là do nhà máy chế biến gạo trên địa bàn Huyện Châu Thành chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh ra ngoài tỉnh.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 38,018 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 111,08 % và so với kế hoạch năm đạt 58,49 %.

Hiện nay, tình hình xuất khẩu đã có nhiều diễn biến khả quan hơn nhưng nhìn chung các Doanh nghiệp cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các sản phẩm chế biến vẫn đang là bài toán khó để các Doanh nghiệp giải quyết, khi các nước nhập khẩu đặt ra các yêu cầu, quy định đối với sản phẩm thủy sản vốn đã cao nay lại càng siết chặt hơn khiến cho các sản phẩm thủy sản chế biến các loại của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Vì vậy, trong thời gian tới các Doanh nghiệp cần chú trọng tập trung hơn vào nghiên cứu phát triển thị trường đồng thời tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng phù hợp với xu hướng tiêu dùng của người dân ở các nước nhập khẩu để từng bước nâng cao vị thế, khẳng định thương hiệu, giúp ngành xuất khẩu ngày càng phát triển bền vững và nâng cao giá trị xuất khẩu chung qua từng năm.

4.3. Tình hình giao thông vận tải

Ước thực hiện 8 tháng năm 2017, doanh thu vận tải hàng hóa và hành khách được 672.143 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 106,89% (trong đó doanh thu vận tải hàng hóa được 357.094 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 108,80%). Mặc dù giá xăng dầu có biến động nhưng tình hình vận chuyển, luân chuyển hàng hoá, hành khách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn bình thường và hoạt động ổn định. Cụ thể:

Vận chuyển, luân chuyển hàng hóa:

Ước thực hiện tháng 8, toàn tỉnh vận chuyển được 783.675 tấn (19.610.491 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 100,50% (100,17%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,84% (105,07%). Chia ra:

- Đường sông ước thực hiện được 625.086 tấn (17.782.603 tấn.km), so với thực hiện tháng trước bằng 100,47% (100,17%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,48% (104,38%).

- Đường bộ thực hiện được 158.589 tấn (1.827.888 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 100,61% (100,24%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 106,31% (112,35%).

Ước thực hiện 8 tháng năm 2017, hàng hóa vận chuyển được 6.334.309 tấn (161.399.000 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,81% (106,75%). Chia ra:

- Đường sông thực hiện được 5.066.124 tấn (146.305.474 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,84% (106,02%).

- Đường bộ thực hiện được 1.268.185 tấn (15.093.526 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,68% (114,38%).

Vận chuyển, luân chuyển hành khách:

Ước thực hiện tháng 8, hành khách vận chuyển được 8.946.992 lượt hành khách (52.192.453 HK.km), so với tháng trước bằng 99,42% (99,98%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 106,21% (105,32%). Trong đó:

- Đường bộ vận chuyển được 7.711.198 lượt hành khách (41.402.316 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 99,31% (99,93%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 106,20% (105,02%).

- Đường sông vận chuyển được 1.235.794 lượt hành khách (10.790.137 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 100,10% (100,17%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 106,21% (106,49%).

Ước thực hiện 8 tháng năm 2017, vận chuyển được 73.470.625 lượt hành khách (425.319.278 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,71% (105,38%). Chia ra:

- Đường bộ vận chuyển được 63.343.818 lượt hành khách (337.568.152 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,14% (104,96%).

- Đường sông vận chuyển được 10.126.807 lượt hành khách (87.751.126 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 107,39% (107,04%).

  1. 5. Tài chính - tín dụng

5.1. Tài chính

 Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 năm 2017 được 428.903 triệu đồng, luỹ kế được 5.269.050 triệu đồng, đạt 100,26% dự toán Trung ương giao, đạt 99,34% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Nếu loại trừ tồn quỹ Ngân sách năm 2016 mang sang 166.730 triệu đồng, thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế của 8 tháng được 5.102.320 triệu đồng, đạt 97,09% dự toán Trung ương giao, đạt 96,19% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa được 221.800 triệu đồng, luỹ kế được 1.768.047 triệu đồng, đạt 63,83% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Ước tổng chi ngân sách địa phương tháng 8 năm 2017 được 404.206 triệu đồng, luỹ kế được 3.466.695 triệu đồng, đạt 71,64% dự toán Trung ương giao, đạt 70,92% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản được 108.964 triệu đồng, luỹ kế được 1.088.222 triệu đồng, đạt 75% dự toán Trung ương giao, đạt 80,85% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

5.2. Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 31/7/2017, tổng vốn huy động toàn địa bàn được 9.651 tỷ đồng, tăng 13,92% so với cuối năm 2016. Vốn huy động đáp ứng được 50,72% cho hoạt động tín dụng. Ước đến ngày 31/8/2017, tổng vốn huy động trên toàn địa bàn được 9.776 tỷ đồng, tăng 15,41% so với cuối năm 2016.

Đến ngày 31/7/2017, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn được 19.029 tỷ đồng, tăng 6,73% so với cuối năm 2016. Ước thực hiện đến ngày 31/8/2017, tổng dư nợ toàn địa bàn được 19.179 tỷ đồng, tăng 7,57% so với cuối năm 2016.

Nợ xấu toàn tỉnh đến ngày 31/7/2017 được 265 tỷ đồng, chiếm 1,39% trên tổng dư nợ. Ước đến ngày 31/8/2017, nợ xấu sẽ giảm còn ở mức 260 tỷ đồng.

  1. Tình hình văn hóa - xã hội và an toàn giao thông:

6.1. Văn hóa - xã hội:

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giới thiệu ra Hội đồng Giám định y khoa 12 trường hợp để khám giám định tỷ lệ bị nhiễm chất độc hóa học và giám định vết thương còn sót.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), với các hoạt động cụ thể như sau:

+ Thăm, tặng 41.483 phần quà cho người có công trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 11,95 tỷ đồng;

+ Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và Lễ phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đợt 7;

+ Tổ chức đưa đoàn người có công tiêu biểu của tỉnh tham dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội;

+ Thành lập 08 đoàn đến thăm, tặng quà cho 1.880 người có công với cách mạng tại 08 điểm họp mặt trên địa bàn thành phố, thị xã và các huyện với số tiền 789,6 triệu đồng;

+ Thành lập 04 đoàn thăm, tặng quà cho 224 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh và các Trung tâm Y tế trong tỉnh, kinh phí 112 triệu đồng;

+ Tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 19 giờ ngày 26/7/2017;

+ Tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 02 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 194 lao động, đạt 82,35% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Trong đó, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được 12 lao động, đạt 85,7% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã trợ cấp thường xuyên cho 27.443 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 10,09 tỷ đồng. Hỗ trợ mai táng phí cho 147 trường hợp với số tiền 793,8 triệu đồng; trợ cấp đột xuất cho 34 trường hợp với số tiền 272,2 triệu đồng. Phối hợp với điạ phương thăm và tặng 332 phần quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8) với kinh phí 99,6 triệu đồng.

Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng PA83 và tham gia Đoàn kiểm tra Công an tỉnh Hậu Giang kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn theo Kế hoạch số 88/KH-CAT-QLHC ngày 05/6/2017, đã tiến hành kiểm tra được 19 cuộc với 81 cơ sở, trong đó: 26 cơ sở karaoke; 30 cơ sở lưu trú; 19 cơ sở cầm đồ; 06 cơ sở massage. Qua kiểm tra phát hiện 03 cơ sở vi phạm, gồm: 02 cơ sở kinh doanh karaoke; 01 cơ sở lưu trú - thuộc thẩm quyền xử lý của Công an tỉnh.

Toàn ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện được 3.590 m2 panô, 148 băng rol, treo và tháo gỡ 3.970 cờ các loại, 59 lượt phóng thanh cổ động, trang trí khánh tiết, phục vụ âm thanh ánh sáng, hỗ trợ chương trình văn nghệ cho các cuộc hội nghị, họp mặt, hội thi, hội diễn, liên hoan, hội chợ theo yêu cầu của các đơn vị ngoài ngành.

Đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng biểu diễn tại các xã, phường, thị trấn với 75 buổi, thu hút 37.300 lượt người xem.

Tháng 8/2017, tổng lượt khách đến tỉnh Hậu Giang được 34.917 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế được 1.048 lượt, khách nội địa được 33.869 lượt, doanh thu được 12,759 tỷ đồng.

6.2. Tình hình an toàn giao thông:

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 8 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, tập trung ở đường bộ. So với tháng trước tăng 01 vụ và tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có tổng số 11 người chết, so với tháng trước tăng 05 người và tăng 10 người so với cùng kỳ năm trước. Tổng số có 05 người bị thương, so với tháng trước giảm 04 người và so với cùng kỳ năm trước tăng 03 người.

Trong 8 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông (tập trung ở đường bộ), làm chết 54 người và bị thương 36 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 34 vụ (đường bộ tăng 36 vụ, đường sông giảm 02 vụ), số người chết tăng 18 người (đường bộ tăng 20 người, đường sông giảm 02 người), số người bị thương tăng 19 người (chỉ tập trung ở đường bộ)./.