Tháng 2
20:29 02/03/2019

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

tháng 01, ước tháng 02 và 02 tháng năm 2019

  1. Tài chính - Tín dụng

1.1. Tài chính

Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 02 được 803.646 triệu đồng, lũy kế được 1.489.781 triệu đồng, đạt 21,25% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa được 300.000 triệu đồng, lũy kế được 670.298 triệu đồng, đạt 19,64% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương được 486.146 triệu đồng, lũy kế được 768.341 triệu đồng, đạt 22,69% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Ước tổng chi ngân sách nhà nước tháng 02 được 550.619 triệu đồng, lũy kế được 1.191.683 triệu đồng, đạt 19,71% dự toán Trung ương giao và đạt 19,48% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản được 227.948 triệu đồng, lũy kế được 447.052 triệu đồng, đạt 21,96% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Chi thường xuyên được 320.213 triệu đồng, lũy kế được 742.173 triệu đồng, đạt 19% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

1.2. Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 31 tháng 01, tổng vốn huy động toàn địa bàn được 12.093 tỷ đồng, tăng 0,01% so với cuối năm 2018. Trong tổng vốn huy động trên địa bàn thì khối Ngân hàng thương mại nhà nước huy động được 8.258 tỷ đồng (chiếm 68,29% trên tổng huy động), khối Ngân hàng thương mại cổ phần huy động được 3.446 tỷ đồng (chiếm 28,50% trên tổng huy động), phần còn lại là của Ngân hàng chính sách xã hội và quỹ tín dụng nhân dân. Vốn huy động đáp ứng được 54,87% cho hoạt động tín dụng. Dự báo đến ngày 28 tháng 02, tổng vốn huy động trên địa bàn được 12.088 tỷ đồng, giảm 0,11% so với cuối tháng 01.

Đến ngày 31 tháng 01, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn được 22.038 tỷ đồng, tăng 0,56% so với cuối năm 2018. Trong tổng dư nợ trên địa bàn thì khối Ngân hàng thương mại nhà nước được 15.690 tỷ đồng (chiếm 71,20% trên tổng dư nợ), khối Ngân hàng thương mại cổ phần được 4.114 tỷ đồng (chiếm 18,67% trên tổng dư nợ), phần còn lại là của Ngân hàng chính sách xã hội và quỹ tín dụng nhân dân. Ước thực hiện đến ngày 28 tháng 02, tổng dư nợ cho vay trên toàn địa bàn được 22.088 tỷ đồng, tăng 0,22% so với cuối tháng 01.

Nợ xấu đến ngày 31 tháng 01, toàn tỉnh là 379 tỷ đồng, chiếm 1,72% trên tổng dư nợ. Ước đến ngày 28 tháng 02, nợ xấu toàn địa bàn được kiểm soát ở mức an toàn theo mục tiêu đề ra.

  1. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 15 tháng 02, kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 là 17.718.664 triệu đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 1.512.664 triệu đồng.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.365.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 14.841.000 triệu đồng.

Vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 01 là 1.507.030 triệu đồng, bằng 93,73% so với tháng trước và bằng 109,83% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 120.480 triệu đồng, bằng 35,80% so với tháng tr­ước và bằng 77,28% so với cùng kỳ năm tr­ước.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 95.800 triệu đồng, bằng 105,77% so với tháng tr­ước và bằng 126,39% so với cùng kỳ năm tr­ước.

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 1.290.750 triệu đồng, bằng 109,31% so với tháng tr­ước và bằng 113,18% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 02 là 1.467.590 triệu đồng, bằng 102,93% so với cùng kỳ năm trước và bằng 97,38% so với tháng trước. Nguyên nhân vốn ngân sách giảm so với tháng trước là do: Các đơn vị tập trung thanh, quyết toán khối lượng đã thực hiện để giải ngân vốn năm 2018, đồng thời lập kế hoạch thủ tục vốn cho các công trình năm 2019. Đặc biệt, trong tháng này hầu hết các Doanh nghiệp đều ngưng hoạt động trên dưới 7 ngày để đón Tết Kỷ Hợi 2019 nên làm cho Vốn đầu tư phát triển không tăng cao.

Ước tính 02 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 2.974.620 triệu đồng, bằng 106,32% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 16,79% so với kế hoạch năm. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 286.120 triệu đồng, bằng 88,73% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 18,91% so với kế hoạch năm.      

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 176.770 triệu đồng, bằng 109,52% so với cùng kỳ năm trước và đạt 12,95% so với kế hoạch năm.          

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 2.511.730 triệu đồng, bằng 108,54% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 16,92% so với kế hoạch năm.

  1. 3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Lúa đông xuân toàn tỉnh ước đã xuống giống được 78.418 ha, bằng 101,60% so với kế hoạch tỉnh, so với cùng kỳ tăng 0,64% (bằng 500 ha). Lúa chủ yếu đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến trổ chín. Diện tích lúa đông xuân sớm thu hoạch được 281 ha, so với cùng kỳ bằng 43,63%.  Năng suất ước được 68 tạ/ha, tập trung chủ yếu là huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành A. Các giống lúa được sử dụng chủ yếu như: OM 5451 chiếm tỷ lệ 44%, RVT chiếm 22%, IR 50404 chiếm 8,7%, Đài thơm 8 chiếm 11,8%, ST24 chiếm 5% và còn lại là các giống khác (8,5%).

Mía niên vụ 2019 toàn tỉnh đã xuống giống được 8.180 ha, so với cùng kỳ năm trước bằng 76,79%, tập trung ở huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy. Các giống mía chủ yếu là giống ngắn ngày như ROC 16, K85-92, ROC 22, R570…

Diện tích ngô gieo trồng  02 tháng đầu năm ước được 976 ha, so cùng kỳ năm trước tăng 6,67% (bằng 61 ha). Diện tích trồng ngô tăng do chuyển đổi diện tích cây trồng từ cây khác không có hiệu quả sang trồng ngô (cụ thể là từ cây mía).

Cây rau các loại gieo trồng 02 tháng đầu năm được 6.359 ha, so với năm trước tăng 40,31% (bằng 1.827 ha). Diện tích trồng rau tăng do năm nay thời tiết gieo trồng rau phục vụ tết Nguyên đán thuận lợi hơn so với cùng kỳ.

 Hiện nay ngành nông nghiệp đang đề nghị bà con thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sinh vật gây hại để có biện pháp xử lý kịp thời như: Phòng chống đạo ôn cổ bông và lem lép hạt trước và sau khi trổ đều…cần xử lý theo nguyên tắc 4 đúng (đúng loại, đúng liều, đúng lúc và đúng cách) để đạt hiệu quả.

Trong tháng 02, dịch cúm gia cầm không xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên Ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Số đầu con gia súc, gia cầm trong tháng cụ thể như sau:

Đàn heo có 149.328 con, tăng 0,22% (tăng 326 con). Trong đó: heo thịt có 129.558 con, tăng 0,22% (tăng 278 con). Đàn heo tăng do giá bán heo hơi năm nay tăng so với cùng kỳ, người chăn nuôi heo đã có lãi, nên nhiều hộ trước đây tạm thời dừng nuôi, nay nuôi lại. Đàn gia cầm có 4.139,14 ngàn con, tăng 1,99% (bằng 80,61 ngàn con). Trong đó, đàn gà có 1.275,19 ngàn con, tăng 1,45% (bằng 18,19 ngàn con); đàn vịt có 2.724 ngàn con, tăng 2,79% (bằng 74 ngàn con). Đàn gia cầm tăng do giá thịt gia cầm ổn định, dịch bệnh ít, thị trường đầu ra tốt. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 02 tháng: Thịt lợn được 4.645 tấn, so với cùng kỳ tăng 0,65% (bằng 30 tấn), thịt gia cầm được 1.607  tấn, so với cùng kỳ tăng 2,87% (bằng 45 tấn), sản lượng trứng thu hoạch được 21.184 ngàn quả, tăng 3,53% (bằng 723 ngàn quả) so với cùng kỳ.

Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 02 toàn tỉnh ước tính được 66 ha, tăng 1,67% ( bằng 1,08 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cá nuôi được 64 ha, tăng 1,70% (bằng 01 ha). Lũy kế 02 tháng đầu năm được 1.839 ha, tăng 1,84% ( bằng 33 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cá nuôi được 1.708 ha, tăng 1,85% (bằng 31 ha). 

Tổng sản lượng thủy sản tháng 02 ước được 4.811 tấn, tăng 3,15% (bằng 147 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 4.556 tấn, tăng 3,47 (bằng 153 tấn). Trong đó, cá nuôi trồng được 4.457 tấn, tăng 3,49% (bằng 150 tấn) so với cùng kỳ; Sản lượng thủy sản khai thác được 255 tấn, giảm 2,27% (bằng 6 tấn). Lũy kế 2 tháng đầu năm toàn tỉnh ước được 9.950 tấn, tăng 2,71% (bằng 262 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 9.431 tấn, tăng 2,97 (bằng 272 tấn). Trong đó, cá nuôi trồng được 9.158 tấn, tăng 2,97% (bằng 264 tấn) so với cùng kỳ; Sản lượng thủy sản khai thác được 519 tấn, giảm 1,79% (bằng 10 tấn). Trong đó, cá khai thác được 428 tấn, giảm 1,67% (bằng 7 tấn) so với cùng kỳ.

Nhìn chung, trong tháng 02 ngành nông nghiệp tập trung vào công tác chăm sóc và thu hoạch lúa đông xuân 2019. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng dịch trên gia súc, gia cầm.

  1. Tình hình sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện tháng 01, tính theo giá so sánh 2010, được 2.138.146 triệu đồng, tăng 9,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo giá thực tế, được 2.944.983 triệu đồng, tăng 11,36% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm trước là do các cơ sở cá thể và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng tiêu thụ nội địa, tăng sản lượng sản xuất để chuẩn hàng hóa tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 sắp đến. Ngoài ra, tăng một phần là do các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tăng sản lượng dự trử hàng tồn kho, để hoàn thành các hợp đồng đã ký (vì người lao động được nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi trong tháng 02 năm 2019). Vì vậy thực hiện tháng 01 tăng so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 02, tính theo giá so sánh 2010, được 1.839.327 triệu đồng, giảm 13,98% so với tháng trước và tăng 10,30 % so với cùng kỳ năm trước. Tính theo giá thực tế được 2.478.050 triệu đồng, giảm 15,86% so với tháng trước và tăng 12,42% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm nhiều so với tháng trước là do các doanh nghiệp nghỉ từ 9 đến 12 ngày để người lao động được vui xuân đoán Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Ước thực hiện 02 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh 2010, được 3.977.473 triệu đồng, tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo giá thực tế, được 5.423.033 triệu đồng, tăng 11,84% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân là do được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh và các sở, ban ngành, với nhiều chính sách ưu đãi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư mới trên địa bàn tỉnh, đến nay đã phát huy được hiệu quả, sau khi kết thúc năm tài chính hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có lợi nhuận. Vì vậy, một số doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, đầu tư mở rộng nhà máy, tuyển thêm công nhân, tăng sản lượng sản xuất để mở rộng thị phần trong và ngoài nước, nên ước thực hiện 02 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát triển mạnh và tương đối ổn định. Tuy nhiên, dù đã có sự tăng trưởng, nhưng vẫn còn một số ngành nghề phát triển chưa bền vững do bị tác động về giá, nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ,... Do vậy, để hoàn thành kế hoạch năm 2019, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này cần nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiều giải pháp mang tính phát triển bền vững.

Dự tính tháng 02, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giảm 16,99% so với tháng trước và tăng 13,99% so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Giảm 17,56% so với tháng trước và tăng 13,87% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm nhiều so với tháng trước là do các doanh nghiệp nghỉ từ 9 đến 12 ngày để người lao động được vui xuân đoán Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Ngoài ra, sau Tết Nguyên đán người lao động chỉ trở lại nơi làm việc từ 85% đến 96% so với trước Tết, tập chung nhiều nhất vào các ngành sử dụng nhiều lao động như: chế biến thủy sản, giày da, may mặc… nên ước chỉ số sản xuất tháng 02 giảm nhiều so với tháng trước.

 Ngành sản xuất chế biến thực phẩm giảm 14,41% so với tháng trước và tăng 5,28% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ là do sau khi nghỉ Tết Nguyên đán nhu cầu các mặt hàng tiêu dùng nội địa rất cao, nên doanh nghiệp tăng sản lượng sản xuất để phục vụ thị trường trong nước. Vì vậy, chỉ số sản xuất của các ngành như: Chỉ số xay xát và sản xuất bột thô (tăng 77,39%); sản xuất đường (tăng 56,12%); chỉ số sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (tăng 17,87%). Riêng các ngành sản xuất sản phẩm xuất khẩu đều giảm như; chỉ số chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (giảm 0,72%); chỉ số chế biến và bảo quản rau quả (giảm 54,84%)... nên chỉ số ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng nhưng không cao so với cùng kỳ.

Ngành sản xuất đồ uống giảm 7,63% so với tháng trước và giảm 52,25% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Công ty TNHH MTV Masan Brewery Hậu Giang với sản phẩm chính là bia Sư tử trắng, giảm sản lượng sản xuất để tiêu thụ hết hàng tồn kho, do đây là loại hàng hóa có hạng sử dụng không lâu, nên ước chỉ số sản xuất tháng này giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Ngành sản xuất trang phục giảm 6,07% so với tháng trước và tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do sau Tết Nguyên đán người lao động chỉ trở lại nơi làm việc đạt 96,62% so với trước Tết, nên doanh nghiệp phải tăng ca để kịp thời hoàn thành các hợp đồng đã ký. Vì vậy, ước chỉ số sản xuất giảm so với tháng trước và tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 11,90% so với tháng trước và tăng 65,31% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Công ty TNHH Lạc Tỷ II sản phẩm chính là giày da các loại, chủ yếu là xuất khẩu, mặt dù nghỉ Tết Nguyên đán nhưng doanh nghiệp phải đảm bảo sản lượng sản xuất để kịp thời hoàn thành các hợp đồng đã ký trước đó, nên dự tính chỉ số sản xuất ngành này giảm nhẹ so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ.

Ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 27,31% so với tháng trước và tăng 14,09 so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng cao so với cùng kỳ năm trước là do Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam với sản phẩm chính là giấy cuộn, mới hoạt động ổn định vào giữa năm 2018 nên làm chỉ số ngành này tăng so với cùng kỳ.

Ngành sản xuất sản phẩm từ khoán phi kim loại giảm 26,37% so với tháng trước và tăng 53,68% với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do công ty TNHH MTV bê tông Hamaco - Hậu Giang sản phẩm chính là cấu kiện xây dựng bằng bê tông và bê tông trộn sẵn, tăng sản lượng sản xuất để hoàn thành các hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng, để hoàn thiện công trình sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nên dự tính chỉ số sản xuất ngành này giảm so với tháng trước và tăng rất cao so với cùng kỳ.

Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: Giảm 7,25% so với tháng trước và tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước. Ngành điện đã hoạt động ổn định, cung cấp đủ điện một cách an toàn, hiệu quả cho người dân và các doanh nghiệp được hoạt động liên tục, đảm bảo hạn chế không để xảy ra tình trạng mất điện trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: Tăng 2,53% so với tháng trước và tăng 21,88% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm trước là do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – CTĐT Hậu Giang nắm được nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân nông thôn ngày càng cao nên công ty đã hoàn thiện và khởi công mới các tuyến đường ống dẫn nước đến các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Sản lượng sản xuất nước sạch sinh hoạt tháng 02 năm 2019 được 869,75 ngàn M3 tăng 13,03% so với cùng kỳ năm trước

  1. 5. Thương mại và dịch vụ

5.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu và dịch vụ

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 rơi vào những ngày cuối tháng 01 đầu tháng 02 năm 2019. Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị hàng hóa đã bắt đầu thực hiện trong những tháng cuối năm 2018 và tháng 01 năm 2019 là tháng tiêu dùng hàng hóa lớn nhất của người dân. Lượng hàng hóa được tiêu dùng trong tháng là rất lớn, các nhóm hàng tăng mạnh là: Hàng lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng gia đình (trong đó mặt hàng điện tử các loại được tiêu thụ mạnh) và một số nhóm hàng khác… Hầu hết hàng hóa phục vụ Tết năm nay đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân, dồi dào, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và đảm bảo về chất lượng. Sức mua trong những ngày giáp Tết lớn, nên giá cả có phần tăng hơn so với đầu tháng, nhất là hàng thực phẩm tươi sống như: Thịt heo, gà, vịt, hàng thủy hải sản, đã làm cho doanh thu nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng rất cao so với tháng trước (tăng 26,08%).

Đối với ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong tháng diễn ra sôi động nhằm đáp ứng nhu cầu sum họp cuối năm và nhu cầu của người dân tham quan các hội chợ ngày xuân. Tuy nhiên, ngành dịch vụ khác có xu hướng giảm hơn so với tháng trước là do ảnh hưởng của hoạt động xổ số doanh thu trong tháng giảm, đây là nhóm hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng ngành dịch vụ nên đã ảnh hưởng chung kéo ngành dịch vụ trong tháng giảm. Trên thực tế các hoạt động vui chơi giải trí và hầu hết các dịch vụ khác đều tăng và diễn ra sôi động hơn so với tháng trước.

Thực hiện tháng 01, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 3.703.819 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 111,44% và so với cùng kỳ năm trước bằng 118,98%. Chia ra: Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 2.824.089 triệu đồng, so với tháng trước bằng 113,76% và so với cùng kỳ năm trước bằng 119,84%. Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 288.976 triệu đồng, so với tháng trước bằng 94,93% và so với cùng kỳ năm trước bằng 116,45%. Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 590.754 triệu đồng, so với tháng trước bằng 110,05% và so với cùng kỳ năm trước bằng 116,25%.

Ước thực hiện tháng 02, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 3.272.707 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 88,36% và so với cùng kỳ năm trước bằng 97,23%. Chia ra: Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 2.462.833 triệu đồng, so với tháng trước bằng 87,21% và so với cùng kỳ năm trước bằng 96,60%. Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 310.989 triệu đồng, so với tháng trước bằng 107,62% và so với cùng kỳ năm trước bằng 103,19%. Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 498.885 triệu đồng, so với tháng trước bằng 84,45% và so với cùng kỳ năm trước bằng 96,86%.

Bước qua tháng 02, lượng hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng đã giảm nhiều so với những ngày giáp Tết, các cơ sở kinh doanh nghỉ bán trong ngày Tết khá nhiều. Những ngày sau Tết, các cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp vẫn chưa đi vào hoạt động ổn định nên doanh thu thương mại giảm hơn so với tháng trước cả bán buôn và bán lẻ. Các ngành dịch vụ cũng có chung xu hướng giảm, nhất là ngành lưu trú, ăn uống, một số ngành dịch vụ khác. Tuy nhiên, đối với nhóm ngành vui chơi, giải trí lại tăng hơn so với tháng trước vì các hoạt động lễ hội, du xuân vẫn còn diễn ra sau Tết.

Ước thực hiện 02 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 6.976.526 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 107,68%. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 5.286.923 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 107,77%. Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 599.965 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 109,17%.

Nhìn chung, do chủ động trong công tác tổ chức và chuẩn bị Tết nên đã đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết trong không khí an toàn, vui tươi. Công tác bình ổn giá và kiểm soát lượng hàng, nguồn hàng và chất lượng hàng hóa được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, việc kiểm tra an toàn vệ sinh đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng ăn uống luôn được cơ quan chức năng quan tâm và thực hiện trong dịp cuối năm.

5.2. Xuất nhập khẩu hàng hóa

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện tháng 01 được 61,492 triệu USD, so với tháng trước bằng 43,46% và so với cùng kỳ năm trước bằng 83,52%. Chia ra: Xuất khẩu được 39,908 triệu USD, so với thực hiện tháng trước bằng 75,65% và so với cùng kỳ năm trước bằng 92,15%. Nguyên nhân giảm so với tháng trước là do giá trị xuất khẩu mặt hàng tôm chế biến các loại của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn giảm, bằng 49,16 % so với tháng trước. Các mặt hàng xuất khẩu khác còn lại có giảm nhưng không nhiều. Vì vậy, giá trị xuất khẩu giảm. Nhập khẩu được 21,584 triệu USD, so với thực hiện tháng trước bằng 24,32% và so với cùng kỳ năm trước bằng 71,20%.

Ước thực hiện tháng 02, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 60,833 triệu USD, so với tháng trước bằng 98,93% và so với cùng kỳ năm trước bằng 87,55%. Chia ra: Xuất khẩu ước thực hiện được 37,796 triệu USD so với thực hiện tháng trước bằng 94,71% và so với cùng kỳ năm trước bằng 88,01%. Nguyên nhân ước giá trị xuất khẩu giảm so với tháng trước là do năm nay kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 rơi trọn trong tháng 02 và có chu kỳ nghỉ dài nên hoạt động sản xuất kinh doanh xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn diễn ra không được thường xuyên, liên tục và có số ngày ngắn hơn nhiều so với tháng trước. Do đó, sản lượng sản xuất cũng như hoạt động xuất khẩu có thể diễn ra ít sôi động. Vì vậy, giá trị xuất khẩu có thể sẽ giảm. Nhập khẩu ước thực hiện được 23,037 triệu USD so với tháng trước bằng 106,73% và so với cùng kỳ năm trước bằng 86,83%. Nguyên nhân ước giá trị nhập khẩu tăng so với trước là do sau kỳ nghỉ tết dài các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại bình thường để đảm bảo các đơn hàng được thực hiện đúng thời hạn và đạt chất lượng các doanh nghiệp có thể sẽ gia tăng nhập khẩu các nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu. Vì vậy, giá trị nhập khẩu trong tháng có thể sẽ tăng.

Ước thực hiện 02 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 132,404 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 86,02%. Trong đó: Xuất khẩu ước thực hiện được 77,704 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 90,08%. Nhập khẩu ước thực hiện được 44,621 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 78,50%. Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 188 ngàn USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 208,89%  

Trong năm 2019, hoạt động xuất, nhập khẩu có thể có nhiều tiềm năng để phát triển và tăng giá trị so với năm 2018 nhờ vào sự thúc đẩy của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại khi vừa qua Quốc hội đã chính thức thông qua hiệp định, một khi hiệp định chính thức có hiệu lực thi hành nó sẽ là tiền đề, là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu có nhiều điều kiện thuận lợi để tìm kiếm khách hàng, ký kết các hợp đồng, gia tăng giá trị xuất khẩu và mở rộng được quy mô hoạt động của doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, nâng cao được năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới, đưa các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam sang nhiều nước trên thế giới hơn nữa, góp phần làm gia tăng giá trị xuất nhập khẩu chung.

5.3. Vận tải hàng hóa và hành khách

Tổng doanh thu đường bộ, đường sông và kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện tháng 01 được 102.277 triệu đồng, so với tháng trước bằng 106,86% và so với cùng kỳ năm trước bằng 100,83%. Trong đó, đường bộ được 54.833 triệu đồng, bằng 108,27% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước bằng 101,50%. Đường sông được 47.444 triệu đồng, bằng 105,28% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước bằng 100,06%.

Ước thực hiện tháng 02 tổng doanh thu đường bộ, đường sông và kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải được 104.354 triệu đồng, so với tháng trước bằng 102,03% và so với cùng kỳ năm trước bằng 94,63%.

Ước thực hiện 02 tháng, tổng doanh thu đường bộ, đường sông và kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải được 206.631 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 97,60%. Trong đó, đường bộ được 112.366 triệu đồng, bằng 99,95% so với cùng kỳ năm trước. Đường sông được 94.265 triệu đồng, bằng 94,93% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện tháng 01, hàng hoá vận chuyển được 639.833 tấn (32.866.041 tấn.km), so với thực hiện tháng trước bằng 102,97% (103,57%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 100,29% (99,93%). Chia ra: Đường bộ thực hiện được 161.120 tấn (8.319.652 tấn.km), so với thực hiện tháng trước bằng 101,52% (106,19%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 93,07% (90,41%). Đường sông thực hiện được 478.713 tấn (24.546.389 tấn.km), so với thực hiện tháng trước bằng 103,47% (102,71%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,98% (103,63%).

Ước thực hiện tháng 02, toàn tỉnh vận chuyển được 616.202 tấn hàng hóa các loại (31.818.681 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 96,31% (96,81%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 87,50% (91,78%). Chia ra: Đường bộ thực hiện được 158.650 tấn (8.168.980 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 98,47% (98,19%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 89,82% (86,07%). Đường sông thực hiện được 457.552 tấn (23.649.701 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 95,58% (96,35%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 86,72% (93,94%).

Ước thực hiện 02 tháng, toàn tỉnh vận chuyển được 1.265.035 tấn hàng hóa các loại (64.684.722 tấn.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 93,58% (95,75%). Chia ra: Đường bộ thực hiện được 319.770 tấn (16.488.632 tấn.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 91,43% (88,21%). Đường sông vận chuyển được 936.265 tấn (48.196.090 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 94,34% (98,64%).

Thực hiện tháng 01, hành khách vận chuyển được 10.993.444 lượt hành khách (57.711.518 HK.Km), so với thực hiện tháng trước bằng 105,28% (103,79%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 99,13% (97,60%). Chia ra: Đường bộ vận chuyển được 8.042.859 lượt hành khách (40.903.892 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 101,19% (101,49%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 99,77% (97,64%). Đường sông vận chuyển được 2.950.585 lượt hành khách (16.807.626 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 105,37% (109,84%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 97,41% (97,52%).

Ước thực hiện tháng 02, toàn tỉnh thực hiện được 11.449.500 lượt hành khách (61.745.150 HK.km), so với tháng trước bằng 104,15% (106,99%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 96,20% (96,58%). Chia ra: Đường bộ vận chuyển được 8.175.920 lượt hành khách (43.406.500 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 101,65% (106,12%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 98,01% (98,50%). Đường sông vận chuyển được 3.273.580 lượt hành khách (18.338.650 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 110,95% (109,11%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 91,97% (92,32%).

Ước thực hiện 02 tháng, toàn Tỉnh vận chuyển được 22.442.944 lượt hành khách (119.456.668 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 97,61% (97,07%). Chia ra: Đường bộ vận chuyển được 16.218.779 lượt hành khách (84.310.392 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 98,88% (98,08%). Đường sông vận chuyển được 6.224.165 lượt hành khách (35.146.276 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 94,47% (94,74%).

  1. Các vấn đề văn hóa và xã hội, y tế và tai nạn giao thông

6.1. Tình hình văn hóa                                         

Trong tháng 02, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang mở các đợt tuyên truyền cao điểm “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Kỷ Hợi 2019”,“Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, thành tựu đạt được sau 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, 40 năm Chiến tranh vệ quốc biên giới phía Bắc (17/2/1979-17/2/2019) cùng những sự kiện quan trọng khác của tỉnh; những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người nghèo, không khí đón Tết tại các địa phương, các mô hình sản xuất tiên tiến và những vấn đề quan trọng khác của từng địa phương trong không khí chào xuân Kỷ Hợi năm 2019. Trong đó, Từ 30 Tết đến hết mùng 06 Tết, Đài phát chương trình Thời sự đặc biệt với thời lượng từ 30 phút cho mỗi số với 01 chủ đề khác nhau, nói về các phong tục tập quán trong các làng quê và những bước ngoặt trong đời sống kinh tế - xã hội ở các địa phương, tình hình an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng gian các điểm tham quan du lịch và không khí đón xuân Kỷ Hợi ở các địa phương trong tỉnh, các hoạt động chăm lo Tết của tỉnh và địa phương, phản ánh không khí đón xuân, tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

Trong tháng Đài đã thực hiện 215 tin, 126 phóng sự, 6 cầu trực tiếp trên sóng truyền hình và 260 tin, 70 phóng sự và khoảng trên 1000 tin khai thác. Bắt đầu từ Mùng 1 Tết, Đài thực hiện phát 50 tập phát thanh, 50 tập truyền hình Địa chí nghe nhìn Hậu Giang. Thực hiện 07 cuộc trực tiếp và 02 cuộc thu hình các sự kiện và tổ chức các chương trình như “Tình ca Miền sông Hậu, Ngày thơ Việt Nam “Mùa xuân tình yêu và ước vọng”, 03 cuộc tọa đàm nông nghiệp. Đặc biệt Đài phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2019”, vận động quà tặng tặng cho 1000 trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi ở huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hậu Giang với tổng số tiền mặt là 500 triệu đồng và 1.000 phần quà, nhằm góp phần chăm lo cho đời sống, vật chất, tinh thần cho các hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Được sự chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đài phối hợp với các Sở ngành có liên quan tổ chức thành công Cầu truyền hình Lễ hội Giao thừa mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 “Xuân hội tụ và phát triển bền vững” tại 02 địa điểm Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành” vào đêm 30 Tết. 

Trong tháng, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc xây dựng và biểu diễn với 12 suất diễn, phục vụ trên 7.200 lượt người xem, phục vụ các sở ban ngành và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; đội chiếu phim lưu động tổ chức chiếu phim 20 buổi thu hút 6.960 lượt người xem nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao lưu trong và ngoài tỉnh 09 cuộc; xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng biểu diễn tại các xã, phường, thị trấn với 10 buổi, thu hút 69.040 lượt người xem.

Sở văn hóa, thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công Cuộc thi Văn nghệ quần chúng tỉnh Hậu Giang năm 2019, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 01 năm 2019 tại Khu Văn hóa Hồ Sen, phường I, thành phố Vị Thanh. Với sự tham gia của 08 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 05 giải sáng tác, dàn dựng, biên đạo múa; 07 giải diễn viên xuất sắc và 08 giải toàn đoàn như sau: huyện Long Mỹ đạt giải Nhất; thị xã Long Mỹ đạt giải Nhì; thành phố Vị Thanh, Châu Thành A và Vị Thủy đạt giải Ba; thị xã Ngã Bảy, Phụng Hiệp và Châu Thành đạt giải Khuyến khích.Tổ chức các hoạt động trong Hội báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019: Triển lãm 400 loại báo của các tỉnh, thành phố trong cả nước; 18 ấn phẩm dự thi của các huyện, thị, thành phố và các sở, ban ngành trong tỉnh; triển lãm 400 bản sách chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách quý - sách hay, sách về biển đảo Việt Nam và sách địa chí Hậu Giang. Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh còn xếp mô hình chiếc tàu vươn ra khơi và nhà giàn DK1 bằng sách nhằm tuyên truyền về biển đảo Việt Nam. Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019 khai mạc vào ngày 28 tháng 01 và phục vụ bạn đọc đến ngày 14 tháng 02 năm 2019 tại di tích Chiến thắng Chương Thiện.

Toàn ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch đã thực hiện được 2.990m2 pano, 164 băng rol, treo và tháo gỡ hơn 8.350 cờ các loại, 10 lượt phóng thanh cổ động, trang trí khánh tiết, phục vụ âm thanh ánh sáng, hỗ trợ chương trình văn nghệ cho các cuộc hội nghị, họp mặt, hội thi, hội diễn, liên hoan, hội chợ theo yêu cầu của các đơn vị ngoài ngành. Lắp mới 30 panô (kích thước 2m x 3m) đường Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, đường Trần Hưng Đạo và Ngô Quyền (đoạn trụ sở UBND tỉnh và Trung tâm Hội nghị) với tổng số diện tích180m2. Thay mới nội dung tuyên truyền trên cổng chào Trầu Hôi. Lên Maket, in và chuẩn bị phát hành tới các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và tới các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 1.000 tờ tin ảnh, phản ánh các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”.

6.2. An sinh xã hội

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cụ thể như sau:

Đi thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với 673 cụ tròn 90 tuổi và 44 cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh với số tiền 530.218.000 triệu đồng; đi thăm, chúc Tết, tặng quà 06 đơn vị: Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh; nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Vị Thanh; nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ (Châu Thành A); trung tâm Công tác xã hội tỉnh; cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ; trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ với số tiền 42.200.000 đồng; tổ chức họp mặt, chúc Tết và ăn Tết với hộ nghèo tại 08 điểm (cấp tỉnh tổ chức): phường III (thành phố Vị Thanh); phường Lái Hiếu (thị xã Ngã Bảy); xã Tân Phú (thị xã Long Mỹ); xã Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp); xã Vĩnh Thuận Tây (huyện Vị Thuỷ); xã Vĩnh Thuận Đông (huyện Long Mỹ); thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành) và thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A). Với các hoạt động chính như: bàn giao và đưa vào sử dụng 08 căn nhà tình thương (mỗi căn 50.000.000 đồng) cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn các điểm tổ chức ăn Tết; tặng 2.355 phần quà cho gia đình hộ nghèo với tổng kinh phí tổ chức họp mặt, ăn tết, tặng quà và tặng nhà là 1.850.000.000 đồng; tổ chức 08 Đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng 1.880 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu với số tiền 940.000.000 đồng. Sở Lao động – Thương binh & Xã hội phối hợp với các ngành, đoàn thể thành lập Đoàn đến thăm và tặng 363 phần quà cho các thương bệnh binh, người có công với cách mạng đang nằm điều trị tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trong tỉnh với số tiền 181.500.000 đồng. Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thời gian vào lúc 6 giờ, ngày 01 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày 27/12 âm lịch). Tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” và tặng 1.000 phần quà với số tiền trên 1,57 tỷ đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

  Toàn tỉnh đã tổ chức họp mặt, thăm và tặng 245.983 phần quà cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách - xã hội khác với tổng kinh phí 103.622.795.000 đồng, tăng 5.914.771.000 đồng so với năm 2018. Bình quân mỗi đối tượng thụ hưởng mức quà khoảng 1.350.000 đồng (tăng 50.000 đồng so với năm 2018). Mức quà cơ bản là 500.000 đồng/phần.

6.3. Y tế

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong tháng 02 có 11 ca mắc mới bệnh sốt xuất huyết, tương đương với tháng trước, cộng dồn có 22 ca mắc mới, giảm 11 ca so với cùng kỳ. Bệnh tay chân miệng có 48 ca mắc mới, tăng 22 ca so với tháng trước, cộng dồ có 74 ca mắc mới, tăng 35 ca so với cùng kỳ. Bệnh dịch lạ chưa phát hiện ra trên địa bàn tỉnh. Nhờ sự phát hiện sớm và điều trị kịp thời nên không có ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Trong tháng 02 việc tiêm chủng mở rộng tạm ngưng và được tiêm chủng mở rộng lại vào tháng 3 năm 2019 dưới sự thống nhất của Viện Pasteur.

Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn được đảm bảo và duy trì tốt, không xảy ra ngộ độc thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra trong tháng với 87 lượt, trong đó, tuyến tỉnh 11 lượt, tuyến huyện và xã là 76 lượt. Kết quả kiểm tra có 16 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đạt chất lượng (đạt 61,54%) và 10 cơ sở không đạt. Cơ sở kinh doanh thực phẩm là 234 cơ sở, số cơ sở đạt là 189 (đạt 80,80%). Cơ sở dịch vụ ăn uống là 365 cơ sở, số cơ sở đạt là 220 (60,30%). Số cơ sở vi phạm là 277 cơ sở, nhắc nhở 263 cơ sở, có 13 cơ sở bị phạt và có 01 sản phẩm tiêu hủy. Số tiền bị xử phạt là 19,4 triệu đồng. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Sở y tế tiếp tục triển khai chiến dịch phòng, chống dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chủ động, hạn chế tối đa số ca mắc mới. Chủ động phát hiện và chống lây lan dịch bệnh mới nổi như Zika. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và phối hợp phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

6.4. An toàn giao thông

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 02, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, đường bộ xảy ra 09 vụ, đường thủy 01 vụ. So với tháng trước tăng 05 vụ (đường bộ tăng 04 vụ, đường thủy tăng 01 vụ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 04 vụ (đường bộ giảm 05 vụ, đường thủy tăng 01 vụ). Trong đó, có tổng cộng 10 người chết (đường bộ 09 người, đường thủy 01 người), so với tháng trước tăng 05 người (đường bộ tăng 04 người, đường thủy tăng 01 người) và tương đương so với cùng kỳ năm trước. Tổng số có 03 người bị thương, so với tháng trước là tương đương và so với cùng kỳ năm trước giảm 05 người, chỉ tập trung ở đường bộ.

Trong 02 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông (đường bộ 14 vụ, đường thủy 01 vụ), làm chết tổng cộng 15 người (đường bộ chết 14 người, đường thủy 01 người) và bị thương 06 người chỉ tập trung ở đường bộ. So với cùng kỳ năm trước giảm 14 vụ (đường bộ giảm 15 vụ, đường sông tăng 01 vụ), số người chết giảm 09 người (đường bộ giảm 10 người, đường thủy tăng 01 người) và số người bị thương giảm 11 người, chỉ tập trung ở đường bộ./.