Tháng 8
07:07 01/09/2020

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 8 năm 2020

 

Trong tháng 8/2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở một số tỉnh, thành trong nước. Mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp mắc bệnh nhưng các hoạt động thương mại, dịch vụ và vận tải cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Cụ thể, kết quả hoạt động từng ngành, từng lĩnh vực như sau:

1. Tài chính, tín dụng

1.1. Tài chính

Ước tổng thu Ngân sách nhà nước tháng 8/2020 được 630,05 tỷ đồng, luỹ kế được 7.129,44 tỷ đồng, đạt 92,61% dự toán Trung ương, đạt 71,25% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó: Trung ương trợ cấp được 336,72 tỷ đồng, luỹ kế được 2.788,34 tỷ đồng, đạt 68,73% dự toán Trung ương, đạt 67,75% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; thu nội địa được 260 tỷ đồng, luỹ kế được 2.144,54 tỷ đồng, đạt 66,17% dự toán Trung ương và dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Ước tổng chi Ngân sách địa phương tháng 8/2020 được 685,86 tỷ đồng, luỹ kế được 5.147,98 tỷ đồng, đạt 75,12% dự toán Trung ương, đạt 56,10% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó: Chi xây dựng cơ bản được 293,22 tỷ đồng, luỹ kế được 2.221,02 tỷ đồng, đạt 86,57% dự toán Trung ương giao, đạt 52,18% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; chi thường xuyên được 392,64 tỷ đồng, luỹ kế được 2.866,59 tỷ đồng, đạt 68,67% dự toán Trung ương giao, đạt 59,63% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

1.2 Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 31/7/2020, tổng vốn huy động toàn địa bàn được 15.075 tỷ đồng, tăng trưởng 4,79% so với cuối năm 2019. Vốn huy động đáp ứng được 63,21% cho hoạt động tín dụng. Trong tổng vốn huy động trên địa bàn thì khối Ngân hàng Thương mại nhà nước huy động được 9.695 tỷ đồng (chiếm 64,31%); khối Ngân hàng Thương mại cổ phần được 4.787 tỷ đồng (chiếm 31,76%); Ngân hàng Chính sách xã hội được 552 tỷ đồng (chiếm 3,66%) và Quỹ tín dụng Nhân dân được 41 tỷ đồng (chiếm 0,27%). Hiện, lãi suất không kỳ hạn đến dưới 1 tháng phổ biến từ 0,1-0,2%/năm; lãi suất từ 01 tháng đến dưới 06 tháng từ mức 4,0-4,25%/năm; lãi suất từ 06 tháng đến dưới 12 tháng từ 4,9-5,1%; lãi suất từ 12 tháng trở lên từ 6,0-6,5%/năm. Ước thực hiện đến cuối tháng 8/2020, tổng vốn huy động trên toàn địa bàn được 15.256 tỷ đồng, tăng trưởng 1,2% so với cuối tháng 7/2020, tương ứng tăng trưởng 6,05% so với cuối năm 2019.

Đến ngày 31/7/2020, tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn được 23.849 tỷ đồng, tăng trưởng 1,96% so với cuối năm 2019. Trong tổng dư nợ thì khối Ngân hàng Thương mại nhà nước được 16.604 tỷ đồng (chiếm 69,62%); khối Ngân hàng Thương mại cổ phần được 4.653 tỷ đồng (chiếm 19,51%); Ngân hàng Chính sách xã hội được 2.548 tỷ đồng (chiếm 10,68%) và Quỹ tín dụng Nhân dân được 44 tỷ đồng (chiếm 0,19%). Đến thời điểm hiện nay, lãi suất cho vay luôn được giữ ở mức ổn định, đối với các lĩnh vực ưu tiên lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam phổ biến là 5,0%/năm; cho vay trung, dài hạn ở mức 10 - 11%/năm; các lĩnh vực khác lãi suất cho vay ngắn hạn từ 9,0 - 9,5%/năm; trung, dài hạn từ 10,5 - 13%. Ước thực hiện đến cuối tháng 8/2020, dư nợ được 24.111 tỷ đồng, tăng trưởng 1,1% so với cuối tháng 7/2020, tương ứng tăng trưởng 3,08% so với cuối năm 2019.

Nợ quá hạn đến ngày 31/7/2020 là 652 tỷ đồng, chiếm 2,73% trên tổng dư nợ; nợ xấu là 418 tỷ đồng, chiếm 1,75% trên tổng dư nợ; nợ cần chú ý là 234 tỷ đồng, chiếm 35,89% trên tổng nợ quá hạn. Dự báo đến cuối tháng 8/2020, nợ xấu toàn địa bàn vẫn được kiểm soát ở mức an toàn theo mục tiêu đề ra.

2. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 17/8/2020, kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 là 20.964,55 tỷ đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 2.795,55 tỷ đồng.

- Vốn Vay: 37 tỷ đồng.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 2.150 tỷ đồng.             

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI); vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là 15.982 tỷ đồng.

Năm 2020 là năm cuối triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã triển khai nhiều dự án mới ngay sau khi có kế hoạch bổ sung vốn, với quyết tâm hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đối thoại trực tiếp với Doanh nghiệp và thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020, nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các chính sách ưu đãi đầu tư vào khu, cụm công nghiệp tập trung, đất quy hoạch trên địa bàn tỉnh để hoàn thành chỉ tiêu thu hút đầu tư đạt kế hoạch. Kết quả, đến đầu tháng 8/2020, các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 56 dự án đầu tư, gồm 54 nhà đầu tư sản xuất kinh doanh và 02 nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 73.277,40 tỷ đồng và 448,4 triệu USD, với quy mô diện tích đăng ký khoảng 771,8 ha, trong đó đã giao mặt bằng được 499,7 ha.

        Ước tính tháng 8/2020, vốn đầu tư thực hiện được 2.060,44 tỷ đồng, bằng 119,73% so với cùng kỳ năm trước và bằng 105,34% so với tháng trước. Nguyên nhân vốn đầu tư thực hiện tăng so với tháng trước là do: Triển khai nhanh việc lập hồ sơ, thủ tục các dự án mới đã được bố trí vốn bổ sung; các đơn vị thi công tập trung hoàn thành các công trình khánh thành và khởi công theo đúng tiến độ đã đăng ký để chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9/2020; bên cạnh đó được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, các sở, ngành và các chủ đầu tư; có giải pháp kịp thời và hợp lý (phân nguồn, chuyển vốn giữa các công trình) với quyết tâm thực hiện hoàn thành vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

        Ước tính 8 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện được 14.109,36 tỷ đồng, bằng 109,49% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 67,30% so với kế hoạch năm. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 1.573,88 tỷ đồng, bằng 120,70% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 56,30% so với kế hoạch năm. 

- Vốn vay thực hiện được 11,30 tỷ đồng, đạt 30,54% so với kế hoạch năm.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 1.509,65 tỷ đồng, bằng 134,92% so với cùng kỳ năm trước và đạt 70,22% so với kế hoạch năm.           

 - Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 11.014,53 tỷ đồng, bằng 105,27% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 68,92% so với kế hoạch năm.

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trong tháng, ngành Nông nghiệp tập trung vào công tác thu hoạch lúa hè thu  và xuống giống vụ thu đông. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y, phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp. Ngoài ra còn không ngừng tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về phòng chống cháy rừng và tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng ở các điểm trọng yếu. Tăng cường chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do dịch bệnh. Hướng dẫn các địa phương áp dụng các biện pháp chăn nuôi heo an toàn sinh học, để bảo vệ và phát triển tổng đàn hiện có. Kết quả cụ thể từng lĩnh vực như sau:

3.1. Nông nghiệp

Lúa hè thu, ước đến nay toàn tỉnh xuống giống được 77.340 ha, đạt 100,83% so với kế hoạch (kế hoạch tỉnh 76.700 ha), so với cùng kỳ giảm 0,95% (bằng 742 ha). Các giống lúa được trồng chủ yếu như: OM5451, OM 18, Đài Thơm 8, IR50404,… Hiện nay, diện tích lúa hè thu đã thu hoạch được 68.903 ha, tăng 0,79% (bằng 538 ha) so với cùng kỳ, ước năng suất được 60,19 tạ/ha, tăng 0,25% (bằng 0,15 tạ/ha).

Lúa thu đông, ước tính đến nay, toàn tỉnh xuống giống được 36.388 ha, đạt 94,51% so với kế hoạch (kế hoạch tỉnh 38.500 ha), so với cùng kỳ tăng 2,65% (bằng 940 ha). Lúa hiện nay đang ở giai đoạn mạ đến làm đòng.

Mía niên vụ 2020, toàn tỉnh đã gieo trồng được 5.909 ha, giảm 28,94% (giảm 2.406 ha) so với cùng kỳ, mía trồng tập trung ở huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy. Hiện nay mía đã thu hoạch được 578 ha, sản lượng mía thu hoạch được chủ yếu để ép lấy nước.

Đến nay, diện tích gieo trồng ngô toàn tỉnh được 1.892 ha, so cùng kỳ năm trước giảm 7,12% (bằng 145 ha), năng suất sơ bộ 55,2 tạ/ha, tăng 0,23% (bằng 0,1 tạ/ha) so với cùng kỳ; sản lượng sơ bộ được 9.096 tấn, giảm 1,39% (bằng 128 tấn) so với cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng khoai lang 8 tháng, ước được 57,8 ha, so cùng kỳ năm trước giảm 3,99% (bằng 2,4 ha). Năng suất thu hoạch ước được 204,40 tạ/ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,09%. Sản lượng thu hoạch ước được 1.022 tấn, giảm 4,31% so với cùng thời điểm năm trước.

Diện tích gieo trồng rau, đậu các loại được 18.436 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,84% (bằng 1.952 ha). Nguyên nhân diện tích gieo trồng tăng là do chuyển đổi diện tích từ các loại cây trồng khác sang.

Về tình hình dịch bệnh: Nhìn chung, tình hình dịch bệnh đã và đang được ngăn chặn kịp thời, bà con nông dân luôn chú ý các đối tượng gây hại trên lúa như sâu cuốn lá, rầy nâu, chuột, nhện gié, bệnh cháy bìa lá, đạo ôn cổ bông và lem lép hạt,... Ngành chức năng luôn tích cực hướng dẫn bà con nông dân có biện pháp phòng trừ hiệu quả, xử lý theo nguyên tắc 4 đúng để đạt hiệu quả cao.

Tình hình gieo trồng và thu hoạch một số loại cây lâu năm chủ yếu của tỉnh như sau:

- Cây mít: Diện tích hiện có ước được 6.432 ha, tăng 84,3% so với cùng kỳ năm trước (bằng 2.942 ha), sản lượng thu hoạch ước 18.553 tấn, tăng 238,27% (bằng 13.069 tấn). Diện tích cây mít tăng chủ yếu tập trung ở huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp, do chuyển đổi diện tích từ cây trồng khác sang.

- Cây xoài: Diện tích hiện có 3.736,5 ha, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm trước (bằng 27,6 ha), sản lượng thu hoạch 8 tháng ước được 19.317 tấn, tăng 4,74% so với cùng kỳ (bằng 874 tấn).

- Cây chuối: Diện tích gieo trồng toàn tỉnh có 3.022,6 ha, tăng 0,52% (bằng 15,5 ha) so với cùng kỳ, sản lượng thu hoạch 8 tháng ước được 22.568 tấn, tăng 5,05% so với cùng kỳ năm trước (bằng 1.086 tấn).

- Cây dứa (khóm): Diện tích gieo trồng có 2.281,9 ha, giảm 3,09% so với cùng kỳ (bằng 72,7 ha), sản lượng thu hoạch 8 tháng ước được 18.677 tấn, tăng 5,17% so với cùng kỳ năm trước (bằng 918 tấn).

- Cây cam: Diện tích gieo trồng có 10.861,7 ha, tăng 1,11% so với cùng kỳ (bằng 119 ha), sản lượng thu hoạch 8 tháng ước được 49.752 tấn, tăng 5,05% so với cùng kỳ năm trước (bằng 2.391 tấn).

- Cây bưởi: Diện tích gieo trồng có 1.650,5 ha, tăng 4,51% so với cùng kỳ (bằng 71,2 ha), sản lượng thu hoạch 8 tháng ước được 4.196 tấn, giảm 8,23% so với cùng kỳ năm trước (bằng 376 tấn).

- Cây nhãn: Diện tích gieo trồng có 900,4 ha, tăng 2,77% so với cùng kỳ (bằng 24,3 ha), sản lượng thu hoạch 8 tháng ước được 3.696 tấn, tăng 5,18% so với cùng kỳ năm trước (bằng 182 tấn).

3.2. Chăn nuôi

Ngành chức năng tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Ước tính đến tháng 8/2020, số đầu con gia súc, gia cầm cụ thể như sau:

- Đàn trâu: Hiện có 1.450 con, giảm 2,49% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng được 108 tấn, tăng 5,70% so với cùng kỳ năm trước.

- Đàn bò: Hiện có 3.619 con, tăng 3,85% (bằng 134 con) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng được 161 tấn, tăng 14,43% so với cùng kỳ năm trước.

- Đàn lợn (heo): Hiện có 93.869 con (không tính lợn con chưa tách mẹ), giảm 31,30% (giảm 42.770 con) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợn thịt được 81.506 con, giảm 32,17% (giảm 38.665 con). Sản lượng thịt hơi xuất chuồng được 12.739 tấn, giảm 24,61% (bằng 4.157 tấn). Do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu phi, đàn lợn trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn chưa thể phục hồi như trước.

- Đàn gia cầm: Hiện có 4.388 ngàn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 10,10% (tăng 403 ngàn con). Trong đó, đàn gà có 1.405 ngàn con, tăng 13,15% (tăng 163 ngàn con) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trứng gia cầm 8 tháng được 94.749 ngàn quả, tăng 5,26% so với cùng kỳ năm trước (bằng 4.732 ngàn quả). Đàn gia cầm năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước là do ngành thú y thực hiện tốt công tác tiêm phòng, quản lý, giám sát dịch bệnh, dịch cúm gia cầm không để xảy ra trên địa bàn tỉnh; giá cả biến động theo hướng tăng, người chăn nuôi có lãi nên đầu tư tái đàn, mở rộng quy mô sản xuất.

3.3. Lâm nghiệp

Tình hình sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào công tác chăm sóc và bảo vệ rừng. Công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát, khai thác rừng đảm bảo đúng quy định.

 Tính từ đầu năm đến nay, diện tích rừng trồng mới ước được 127,12 ha, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác ước được 7.347 m3 gỗ, tăng 2,10% (bằng 151 m3) so với cùng kỳ, sản lượng củi khai thác ước được 56.639 ste, giảm 1,05% (bằng 601 ste) so với cùng kỳ.    

3.4. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh 8 tháng, ước tính được 7.853 ha, tăng 4,33% so cùng kỳ năm trước (bằng 326 ha). Trong đó: Diện tích cá nuôi được 7.707 ha, tăng 4,38% ( bằng 323 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng thủy sản 8 tháng, ước được 47.285 tấn, tăng 3,64% (bằng 1.662 tấn) so với cùng kỳ. Chia ra: Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 46.121 tấn, tăng 3,70% (bằng 1.645 tấn); sản lượng thủy sản khai thác được 1.164 tấn, tăng 1,52% (bằng 17 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

4. Tình hình sản xuất công nghiệp

Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh các chủ trương, chính sách thực hiện mục tiêu kép và các hoạt động xúc tiến thương mại, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt vay vốn, ưu đãi lãi suất cho vay, quan tâm đến phong trào khởi nghiệp để tạo cầu nối giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp của từng địa phương, nhằm xác định tiềm năng, lợi thế để phát triển nguồn nguyên liệu có sẵn. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ các đề án phát triển công nghiệp như: Tìm thị trường mới cho nguồn nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ cho sản phẩm đầu ra, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ứng dụng công nghệ 4.0 và từng bước hiện đại hóa quy trình sản xuất để phát triển ngành công nghiệp đạt giá trị cao hơn trong thời gian tới.

Ước thực hiện tháng 8/2020, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh 2010, được 2.616,30 tỷ đồng, tăng 3,66% so với tháng trước và tăng 19,81% so với cùng kỳ. Tính theo giá thực tế, được 4.138,20 tỷ đồng, tăng 4,58% so với tháng trước và tăng 32,52% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp đã cải tiến quy trình, mẫu mã sản phẩm và thị trường tiêu thụ được mở rộng nên sản lượng sản xuất của các ngành như: Sản xuất đồ uống tăng 173,85%; dệt tăng 73,33%; sản xuất hóa chất tăng 42,10% so với cùng kỳ năm trước.

Ước thực hiện 8 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh 2010, được 18.136,36 tỷ đồng, tăng 6,18% so với cùng kỳ và đạt 55,56% so với kế hoạch năm. Tính theo giá thực tế, được 27.186,24 tỷ đồng, tăng 11,30% so với cùng kỳ và đạt 58,22% so với kế hoạch năm.

Nhìn chung, 8 tháng năm 2020, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối ổn định. Tuy nhiên, dù đã có sự tăng trưởng trở lại, nhưng một số ngành nghề phát triển chưa bền vững là do bị tác động của dịch Covid-19, làm cho thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, nguồn thu không đủ bù đắp cho chi phí phát sinh. Do vậy, để hoàn thành kế hoạch năm 2020, các doanh nghiệp cần tập trung khắc phục những khó khăn trước mắt, nỗ lực cải thiện hơn nữa trong việc triển khai nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao trong hoạt động.

Đối với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Dự tính tháng 8/2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,94% so với tháng trước và tăng 18,39% so với cùng kỳ, một số ngành chủ yếu như:

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Tăng 4,96% so với tháng trước và tăng 18,42% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do có sự đóng góp đáng kể của các doanh nghiệp có giá trị hoạt động lớn trong các ngành như: Sản xuất đồ uống, sản xuất trang phục, in sao chép bản ghi, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại,… những doanh nghiệp này trong thời gian qua đã đầu tư mở rộng quy mô diện tích sản xuất, máy móc, trang thiết bị, nâng cao năng suất, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Do đó, sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp này tăng và làm tăng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh. Cụ thể:

+ Ngành sản xuất đồ uống tăng 13,94% so với tháng trước và tăng 238,19% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do Công ty TNHH Number One Hậu Giang với sản phẩm chính là các loại nước uống không cồn đóng chai, đầu tư hoàn thành chạy thử từ tháng 3/2019 và hoạt động ổn định, đến nay thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp đã được mở rộng hơn. Vì vậy, sản lượng sản xuất của doanh nghiệp trong tháng 8/2020 tăng đột biến 303,55% so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn có Công Ty TNHH Mtv Masan Brewery Hậu Giang với sản phẩm chính là bia Sư Tử Trắng, đã tạo được thương hiệu, doanh nghiệp không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sử dụng nhiều hơn trước. Vì vậy, sản lượng sản xuất của doanh nghiệp tăng 194,07% so với cùng kỳ, nhưng sản lượng vẫn chưa đạt kế hoạch của doanh nghiệp đã đề ra và còn rất thấp so với công suất thiết kế của nhà máy. Mặc dù ảnh hưởng từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ và dịch Covid-19 nhưng ngành sản xuất đồ uống vẫn tăng cao so với cùng kỳ là do thay đổi về phương thức, cơ cấu lại sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, chiến lược phát triển nguồn lao động, maketing, phương thức bán hàng,… chủ động sáng tạo các chiến lược kinh doanh và quy trình sản xuất.

+ Ngành sản xuất trang phục tăng 5,12% so với tháng trước và tăng 5,40% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này đầu tư thêm máy móc thiết bị, tuyển thêm công nhân và nhận được nhiều đơn hàng trong và ngoài nước, nên sản lượng sản xuất tăng so với tháng trước và cùng kỳ.

+ Ngành In, sao chép bản ghi các loại tăng 3,61% so với tháng trước và tăng 82,43% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do Công ty TNHH TM Dịch vụ In Hậu Giang là doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh hoạt động trong ngành này, đã tăng sản lượng sản xuất để phục vụ nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước nên chỉ số ngành này tăng so với tháng trước và cùng kỳ.

+ Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 4,90% so với tháng trước và tăng 16,68% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng của ngành này chủ yếu tập trung vào Công ty TNHH MTV bê tông HAMACO Hậu Giang với sản phẩm chính là cấu kiện xây dựng bằng bê tông tươi và Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ - Hậu Giang với sản phẩm chính là xi măng đen, doanh nghiệp đã tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì cải tiến, tăng sức cạnh tranh so với các sản phẩm trong cùng khu vực, do đó doanh nghiệp đã tăng cường sản xuất để phục vụ nhu cầu thị trường. Vì vậy, chỉ số ngành này tăng so với tháng trước và cùng kỳ.

+ Bên cạnh các ngành tăng so với tháng trước và cùng kỳ, vẫn có một số ngành tăng so với tháng trước nhưng giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 14,11%, giảm 42,07%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 4,37%, giảm 6,82%; sản xuất giấy tăng 0,08%; giảm 3,62%. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gây khó khăn trong chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, thị trường xuất khẩu và tiêu thụ không ổn định, chi phí đầu vào tăng làm giá thành sản phẩm tăng, khó tìm hợp đồng mới để tiêu thụ,… Vì vậy, các doanh nghiệp đã giảm sản lượng sản xuất để tập trung tiêu thụ, do đó làm ảnh hưởng đến chỉ số sản xuất chung của toàn ngành công nghiệp.

- Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: Tăng 2,32% so với tháng trước và tăng 7,81% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do Công ty Điện lực đã cung cấp đủ điện, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa không để tình trạng mất điện đột ngột, đảm bảo nhu cầu sử dụng cho người dân và các doanh nghiệp được hoạt động liên tục, sản lượng truyền tải điện năng tăng 1,78 triệu kwh so với tháng trước và tăng 5,82 triệu kwh so với cùng kỳ. Vì vậy, ngành này tăng so với tháng trước và cùng kỳ.

- Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: Tăng 1,69% so với tháng trước và tăng 21,80% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang nắm được nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân nông thôn ngày càng cao, nên công ty đã hoàn thiện và khởi công mới các tuyến đường ống dẫn nước đến các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh; khai thác thêm các nguồn nước ngầm, để đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, phục vụ tốt việc sản xuất kinh doanh và sinh hoạt cho người dân. Vì vậy, sản lượng sản xuất nước sạch dự tính tháng 8/2020 được 1.077,62 ngàn m3, tăng 24,05 ngàn m3 so với tháng trước và tăng 210,92 ngàn m3 so với cùng kỳ.

Dự tính 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh, tăng 6,46% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng 6,45%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, tăng 7,20%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, tăng 9,35%.

5. Hoạt động thương mại, dịch vụ

5.1. Bán lẻ hàng hóa, doanh thu và dịch vụ

Ước tính tháng 8/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 3.199,98 tỷ đồng (Trong đó, doanh thu chi nhánh của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh là: 369,37 tỷ đồng), so với thực hiện tháng trước bằng 100,10% và so với cùng kỳ năm trước bằng 97,14%. Chia ra:

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước thực hiện được 2.486,28 tỷ đồng, so với tháng trước bằng 102,42% và so với cùng kỳ năm trước bằng 99,39%. Bước qua tháng 8, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta diễn biến phức tạp trở lại khi xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác nhưng chưa xác định được nguồn lây và có nguy cơ lây nhiễm ra nhiều địa phương khác trong cả nước. Vì vậy, hoạt động thương mại tiếp tục bị ảnh hưởng nhất là các nhóm hàng hóa không thiết yếu. Các nhóm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tăng nhưng mức tăng không cao, cụ thể một số nhóm như: Nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 6,42% so tháng trước, do giá cả một số mặt hàng trong nhóm này vẫn còn ở mức cao như: Thịt heo, rau xanh,…; nhóm hàng may mặc tăng 10,10% so tháng trước, do nhu cầu mua sắm chuẩn bị cho năm học mới tăng. Riêng nhóm hàng xăng, dầu giảm 1,38% so tháng trước, do nhu cầu đi lại giảm trong mùa dịch bệnh và giá xăng, dầu điều chỉnh giảm nhẹ (vào ngày 12/8/2020) nên làm doanh thu nhóm hàng này giảm so với tháng trước.

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước tính được 436,61 tỷ đồng, so với tháng trước bằng 90,26% và so với cùng kỳ năm trước bằng 86,73%. Trong đó: Ngành lưu trú giảm 15,31% so tháng trước và so cùng kỳ giảm 31,69%; Ngành ăn uống giảm 9,64% so tháng trước và so cùng kỳ giảm 12,90%. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, người dân hạn chế đi lại và e ngại đến nơi tập trung đông người. Vì vậy, doanh thu của ngành lưu trú, ăn uống giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ.

- Doanh thu dịch vụ khác thực hiện được 277,09 tỷ đồng, so với tháng trước bằng 97,03% và so với cùng kỳ năm trước bằng 95,85%. Trong đó một số ngành dịch vụ giảm so với tháng trước như: Dịch vụ giáo dục và đào tạo giảm 2,73%, do học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, trường học tiếp tục kỳ nghỉ hè đến hết tháng 8/2020 và người dân hạn chế gửi trẻ tập trung khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí giảm 3,54% và dịch vụ khác giảm 6,29%, do một số dịch vụ vui chơi, giải trí tập trung đông người bị hạn chế, tình hình dịch bệnh phức tạp người dân e ngại đến các cơ sở làm đẹp, hớt tóc,…

Ước tính 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 23.909,55 tỷ đồng (trong đó, chi nhánh của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh là: 2.887,69 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước bằng 91,12%. Chia ra:

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa thực hiện được 18.469,99 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 93,16%.

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 3.382,55 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 81,59%. Cụ thể: Ngành lưu trú được 61,72 tỷ đồng, giảm 25,35% so cùng kỳ; ngành ăn uống được 3.320,83 tỷ đồng giảm 18,27% so cùng kỳ.

- Doanh thu dịch vụ khác thực hiện được 2.057 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 90,79%.

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, trong đó lĩnh vực thương mại, dịch vụ được đánh giá là chịu thiệt hại nặng nề nhất. Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh và doanh nghiệp cần có những phương hướng tích cực, phù hợp hơn nữa với tình hình hiện nay để ổn định kinh tế địa phương và phát triển tiềm năng, thế mạnh, khôi phục nền kinh tế trong thời gian tới.

5.2. Tình hình xuất nhập khẩu

        Ước thực hiện tháng 8/2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp được 94,323 triệu USD, so với thực hiện tháng trước bằng 94,07% và so với cùng kỳ năm trước bằng 107,27%. Chia ra:

- Xuất khẩu được 50,106 triệu USD, so với tháng trước bằng 95,84% và so với cùng kỳ năm trước bằng 78,50%. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp ở các thị trường xuất khẩu chính của các doanh nghiệp Việt Nam bao gồm: Mỹ, các nước Châu Âu (EU), Hàn Quốc... Các thị trường này đang có nguy cơ lớn đối mặt với làn sóng dịch bùng phát lần thứ hai, nhiều nước ở Châu Âu: Đức, Áo, Hy Lạp, Pháp,... trong những ngày qua đã có số ca bệnh mắc mới liên tục tăng trở lại, buộc các quốc gia này đã dần tái áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa, kiểm dịch chặt chẽ trong cộng đồng, nhằm đối phó với nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong nước như những tháng đầu năm. Vì vậy, dự đoán trong tháng tới giá trị xuất khẩu chung có thể vẫn sẽ giảm nhẹ.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 44,217 triệu USD, so với tháng trước bằng 92,14% và so với cùng kỳ năm trước bằng 183,49%.

Ước thực hiện 8 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 651,112 triệu USD so với cùng kỳ năm trước bằng 107,69% và so với kế hoạch năm đạt 62,37%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 367,762 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 106,86% và so với kế hoạch năm đạt 52,09%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 244,035 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 109,88% và so với kế hoạch năm đạt 89,06%.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 1,455 triệu USD, tăng cao so với cùng kỳ năm trước bằng 231,32% và so với kế hoạch năm đạt 145,50%

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 37,860 triệu USD so với cùng kỳ năm trước bằng 100,31% và so với kế hoạch năm đạt 60,10%.

Tình hình xuất, nhập khẩu trên địa bàn đã có sự khởi sắc, trong tháng 8 giá trị xuất khẩu trên địa bàn đã tăng cao trở lại so với các tháng đầu năm. Hiện nay, mặc dù tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung các nước đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong phòng chống dịch bệnh và được người dân ủng hộ, tuân thủ theo hướng dẫn. Thêm vào đó, Hiệp định Thương mại tự do EVFTA dự kiến trong những tháng cuối năm nay bắt đầu có hiệu lực, sẽ là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn gia tăng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản vốn đang là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trên địa bàn.

Vì vậy, trong thời gian tới các doanh nghiệp cần chủ động định hướng, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình của thị trường, đảm bảo tạo ra được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người dân ở các nước nhập khẩu. Doanh nghiệp chủ động bán những sản phẩm mà thị trường cần không bán những sản phẩm mà thị trường đang có để tạo đột phá, mở rộng đường cho sản phẩm Việt Nam xuất khẩu sang nhiều thị trường khác hơn nữa, giúp gia tăng giá trị xuất khẩu chung và đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

5.3. Vận tải hàng hóa và hành khách

Dịch Covid-19 đang tái bùng phát trong cộng đồng, hiện đang diễn biến rất phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và có nguy cơ cao lây lan sang nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua, tình hình diễn biến phức tạp hầu như mỗi ngày đều ghi nhận ca mắc mới, nhiều bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng, đồng thời có lịch trình di chuyển khó xác định và tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy, dự đoán tình hình vận tải trong tháng 8 sẽ có xu hướng giảm, đặc biệt giảm nhiều nhất là loại hình vận chuyển hành khách do người dân lo ngại sự lây nhiễm của dịch bệnh nên sẽ hạn chế đi lại, các loại hình vận tải còn lại mặc dù cũng bị ảnh hưởng nhưng có thể sẽ không giảm đáng kể.

Ước tính tháng 8/2020, tổng doanh thu vận tải, kho bãi thực hiện được 89,37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 91,31%. Trong đó, đường bộ thực hiện được 30,81 tỷ đồng bằng 83,69% so với cùng kỳ năm trước, đường thủy thực hiện được 32,36 tỷ đồng bằng 89,44% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát được 26,20 tỷ đồng bằng 105,32% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính 8 tháng, tổng doanh thu vận tải, kho bãi thực hiện được 691,79 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 93,54%. Trong đó, đường bộ thực hiện được 240,91 tỷ đồng bằng 84,80% so với cùng kỳ năm trước, đường thủy thực hiện được 259,75 tỷ đồng bằng 82,92% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát được 191,13 tỷ đồng, bằng 134,42% so với cùng kỳ năm trước.

5.3.1. Vận chuyển, luân chuyển hàng hóa

Ước thực hiện tháng 8/2020, toàn tỉnh vận chuyển được 635,58 nghìn tấn hàng hóa các loại (46.164,16 nghìn tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 101,27% (104,04%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 93,67% (90,57%). Chia ra:

- Đường bộ thực hiện được 147,72 nghìn tấn (9.338,02 nghìn tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 105,22% (107,62%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 93,21% (91,77%).

 - Đường sông thực hiện được 487,86 nghìn tấn (36.826,14 nghìn tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 100,13% (103,18%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 93,82% (90,27%).

Ước thực hiện 8 tháng, toàn tỉnh vận chuyển được 4.812,45 nghìn tấn hàng hóa các loại (335.087,49 nghìn tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 95,16% (93,28%). Chia ra:

- Đường bộ thực hiện được 1.131,02 nghìn tấn (63.002,29 nghìn tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 99,81% (98,90%).

- Đường sông thực hiện được 3.681,43 nghìn tấn (272.085,20 nghìn tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 93,82% (92,07%).

5.3.2. Vận chuyển, luân chuyển hành khách

Ước thực hiện tháng 8/2020, toàn tỉnh thực hiện được 4.071,68 nghìn lượt hành khách (37.310,94 nghìn HK.km), so với tháng trước bằng 82,36% (96,72%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 92,09% (84,20%). Chia ra:

- Đường bộ vận chuyển được 1.943,46 nghìn lượt hành khách (25.506,36 nghìn HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 67,87% (94,39%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 86,48% (81,79%).

 - Đường sông vận chuyển được 2.128,22 nghìn lượt hành khách (11.804,58 nghìn HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 102,30% (102,17%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 97,89% (89,90%).

Ước thực hiện 8 tháng, toàn tỉnh vận chuyển được 47.657,69 nghìn lượt hành khách (308.993,92 nghìn HK.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 80,24% (79,29%). Chia ra:

- Đường bộ thực hiện được 30.824,06 nghìn lượt hành khách (214.738,06 nghìn HK.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 74,86% (76,10%).

- Đường sông thực hiện được 16.833,64 nghìn lượt hành khách (94.255,86 nghìn HK.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 92,42% (87,60%).

6. Các vấn đề về xã hội

6.1. Giáo dục

Trong tháng, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung vào hoạt động chuyên môn của các ngành học, cấp học như sau:

- Giáo dục mầm non: Tham gia ý kiến thẩm định đề xuất điều chỉnh Dự án của DNTN Thuận Phát về Trường mầm non Hoa Anh Đào (thống nhất với nhà đầu tư về việc điều chỉnh quy mô dự án từ diện tích 8.600 m2, còn lại 6.196,2 m2, nhà đầu tư phải đảm bảo diện tích khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo quy định Điều lệ trường mầm non). Góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở Giáo dục mầm non.

- Giáo dục tiểu học: Tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 cho cán bộ quản lý, giáo viên. Triển khai chương trình giáo dục dinh dưỡng và trao tặng sản phẩm sữa Nestle cho học sinh tiểu học, chương trình hỗ trợ tài liệu thư viện phục vụ bạn đọc của Hội Rhône – Mékong, Lyon – Pháp.

- Giáo dục trung học – giáo dục chuyên nghiệp: Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

6.2. Tình hình văn hóa, thể thao

Trong tháng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục duy trì và triển khai nhiều hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của các tầng lớp dân cư. Toàn hệ thống tổ chức thực hiện công tác cổ động trực quan phục vụ tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - /7/2020); kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) với 1.830 cờ các loại, 70 băng rol, 1.640m2 pano. Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ cấp huyện; phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh với 70 buổi phóng thanh. Biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện thành công tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với 36 buổi biểu diễn, phục vụ 18.120 lượt người xem.

Về hoạt động thư viện: Trong tháng, hệ thống Thư viện tỉnh và huyện, thị xã, thành phố đã phục vụ 69.802 lượt người; cấp 396 thẻ bạn đọc. Tổ chức triển lãm sách và trò chơi về sách tại Trường Tiểu học Vĩnh Viễn, Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Đông và Trường Tiểu học Lương Nghĩa I; phối hợp trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm triển lãm sách chuyên đề “Chủ quyền Biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa” với 50 quyển sách phục vụ 300 lượt bạn đọc; phối hợp đội thông tin tuyên truyền triển lãm sách tại nhà văn hóa xã Hỏa Lựu, khu căn cứ Vị Tân 100 quyển sách chuyên đề “Nông nghiệp và sức khỏe” và 100 quyển sách mới dành cho thiếu nhi phục vụ tuyên truyền quí 3/2020. Trưng bày sách tại chỗ 2 lần, bao gồm: Sách kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; sách mới các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,… và trưng bày thường xuyên sách chuyên đề về Cải cách hành chính, Tủ sách Bác Hồ.

Về hoạt động bảo tồn - bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa: Triển lãm ảnh thường xuyên và lưu động 07 cuộc, phục vụ các sự kiện: Đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020; Đại hội đại biểu Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị chuyên đề “Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với các chuyên đề: Thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang; Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử; thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Hậu Giang năm 2019. Khách đến xem triển lãm và tham quan các di tích, nhà truyền thống huyện, phòng truyền thống các xã văn hóa được 29.990 lượt người.

Về sự nghiệp thể dục thể thao: Tham gia 05 môn trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII – Vĩnh Long năm 2020, gồm: Bóng bàn, Quần vợt, Vovinam, Võ cổ truyền và Judo. Kết quả đạt: 08 huy chương vàng, 07 huy chương bạc và 10 huy chương đồng.

6.3. Lao động và an sinh xã hội

Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau: Tính đến ngày 17/8/2020, đã chi hỗ trợ cho 119.362 người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, với tổng kinh phí 117.895,05 triệu đồng (bao gồm 5.333 người có công với cách mạng; 25.683 đối tượng bảo trợ xã hội; 33.056 người thuộc hộ nghèo; 32.931 người thuộc hộ cận nghèo; 22.359 lao động tự do mất việc làm (trong đó có 3.645 người bán lẻ vé số lưu động và 499 người bán vé số hỗ trợ theo Công văn số 630/UBND-NCTH ngày 02/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)); 08 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 92 hộ kinh doanh cá thể khai báo thuế dưới 100 triệu đồng.

Trong tháng, giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 204 lao động, đạt 84,62% kế hoạch năm. Phê duyệt 23 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn lĩnh vực phi nông nghiệp với 575 học viên (trong đó có 04 lớp đào tạo tại doanh nghiệp với 100 học viên). Đến nay, đã khai giảng được 44 lớp với 1.100 học viên.

Về lĩnh vực người có công với cách mạng: Tiếp nhận mới 166 hồ sơ các loại. Đã xét giải quyết 158 hồ sơ. Trong đó, đạt 136 hồ sơ; không đạt 22 hồ sơ. Còn lại 35 hồ sơ đang tiếp tục xem xét, giải quyết. Toàn tỉnh đã tổ chức họp mặt, thăm, tặng gần 36.000 phần quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 13.000 triệu đồng.

Về lĩnh vực Bảo trợ xã hội – Giảm nghèo: Thực hiện trợ cấp hàng tháng cho 31.850 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 11.935,22 triệu đồng. Hỗ trợ mai táng phí cho 178 trường hợp với số tiền 961,2 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất cho 69 trường hợp với số tiền 245,9 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng 332 phần quà cho người tham gia kháng chiến và thân nhân của họ bị nhiễm chất độc hóa học nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) với số tiền 99,6 triệu đồng.

Về lĩnh vực Trẻ em và Bình đẳng giới: Tổ chức 06 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới với gần 400 đại biểu tham dự; 04 lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích cho 295 em học sinh các Trường tiểu học và Trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Hỏa Tiến (thành phố Vị Thanh), xã Vĩnh Thuận Đông, Lương Nghĩa, Thuận Hòa (huyện Long Mỹ).

6.4. Y tế

Trong tháng, theo báo cáo của Sở Y tế có 10 ca mắc mới bệnh sốt xuất huyết, tăng 07 ca so với tháng trước, cộng dồn là 96 ca, giảm 179 ca so với cùng kỳ; bệnh tay chân miệng có 17 ca mắc mới, tăng 02 ca so với tháng trước, cộng dồn là 113 ca, giảm 152 ca so với cùng kỳ; bệnh sởi, bệnh viêm gan do virut, bệnh quai bị trong tháng không có ca mắc mới; bệnh dịch lạ như EBOLI, H5N1, MERS-CoV, Zika và Các bệnh truyền nhiễm khác chưa phát hiện các bệnh dịch lạ trên địa bàn tỉnh.

Về tình hình dịch Covid-19: Hiện tại, tỉnh Hậu Giang chưa có phát hiện ca bệnh. Tính đến ngày 13/8/2020:

- Tổng số người được cách ly là 5.594 người (cách ly tập trung: 956 người; cách ly tại nhà: 4.638); số đủ thời gian cách ly 14 ngày là 5.416 người (cách ly tập trung: 788; cách ly tại nhà: 4.628), đang cách ly tập trung: 166 người (về từ Singapore, Campuchia, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội), theo dõi sức khoẻ tại nhà: 12 người. Tất cả trường hợp cách ly có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

- Số người về từ  Đà Năng, Quảng Nam, Hà nội mới cập nhật là: 25 người (có 12 người về từ Đà Nẵng và các địa điểm có dịch), cộng dồn là:1.833 người (trong đó có 77 người của các Sở Ban ngành tỉnh); có 853 người đủ thời gian theo dõi 14 ngày, hiện còn 980 người đang theo dõi. Tất cả đã cập nhật khai báo y tế.

- Tổng số xét nghiệm Sars-CoV-2 tại Hậu Giang đến nay là 669 mẫu, 557 mẫu có kết quả âm tính, 12 mẫu đang chờ kết quả.

Số trẻ  dưới 1 tuổi được miễn dịch đầy đủ trong tháng là 1.020 trẻ, cộng dồn là 7.547 trẻ, đạt 66,67%; tiêm sởi mũi 2 trong tháng là 972 trẻ, cộng dồn là 7.400 trẻ, đạt 65%; tiêm ngừa uốn ván trên thai phụ (VAT2 (+)TP) trong tháng là 1.018 thai phụ, cộng dồn là 7.055 thai phụ, đạt 62,22%; số nhiễm HIV mới phát hiện trong tháng 06 ca, cộng dồn: 61 ca (giảm 32 ca so với cùng kỳ), lũy kế từ 2004 đến nay là 1.808 ca (còn sống 1.207 người); số bệnh nhân AIDS phát hiện trong tháng 00 ca, cộng dồn là15 ca (tương đương với cùng kỳ), lũy kế từ 2004 đến nay là 1.037 ca; số bệnh nhân tử vong do AIDS trong tháng 01 ca, cộng dồn là 15 ca (tăng 08 ca so với cùng kỳ), lũy kế từ 2004 đến nay là 600 ca. Khám và cấp thuốc cho 448 lượt bệnh nhân. Số người hiện đang điều trị Methadone là 62 người. Tổng số bệnh nhân điều trị ARV là 825 bệnh nhân.

Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục triển khai chiến dịch phòng, chống dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chủ động, hạn chế tối đa số ca mắc mới. Chủ động phòng chống các bệnh dịch xâm nhập từ bên ngoài, tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, dập dịch kịp thời, không để dịch bệnh lớn xảy ra; từng bước kiểm soát các yếu tố có hại đến sức khỏe liên quan đến môi trường, an toàn thực phẩm, lối sống và hành vi của người dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch. Kiên trì định hướng: Phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, điều trị hiệu quả với phương châm 04 tại; tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt chú trọng các nơi có tần suất tập trung đông người: các khu công nghiệp; Trường học; các cơ sở khám chữa bệnh; chợ, siêu thị; bến xe, tàu...). Sẵn sàng Phương án cách ly và điều trị theo từng cấp độ dịch bệnh, triển khai Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thuỷ với cơ số 100 giường bệnh để trình UBND tỉnh phê duyệt. Chuẩn bị nhân sự, vệ sinh cơ sở vật chất để chuẩn bị đón người Việt Nam từ nước ngoài trở về.

6.5. Tình hình thực hiện an toàn giao thông

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông (đường bộ 07 vụ, đường thủy 01 vụ), làm chết 03 người (đường bộ 02 người, đường thủy 01 người) và làm bị thương 07 người (tập trung ở đường bộ). So với tháng trước, tăng 02 vụ (đường bộ 01 vụ, đường thủy 01 vụ), số người chết tương đương (đường bộ giảm 01 người, đường thủy tăng 01 người) và số người bị thương tăng 03 người (tập trung đường bộ). So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 01 vụ (đường bộ giảm 02, đường thủy tăng 01), số người chết giảm 07 người (đường bộ giảm 08 người, đường thủy tăng 01 người) và số người bị thương tăng 05 người (tập trung đường bộ).

Trong 8 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tổng cộng 44 vụ tai nạn giao thông (đường bộ 43 vụ, đường thủy 01 vụ), làm chết 29 người (đường bộ 28 người, đường thủy 01 người) và làm bị thương 20 người (tập trung ở đường bộ). So với cùng kỳ năm trước giảm 22 vụ (đường bộ giảm 21 vụ, đường thủy giảm 01 vụ), số người chết giảm 34 người (đường bộ giảm 33 người, đường thủy giảm 01 người) và số người bị thương tăng 06 người (tập trung ở đường bộ).

6.6. Tình hình môi trường, thiên tai và phòng, chống cháy, nổ

Ngành chức năng tiếp tục giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở có thông tin phản ánh để kịp thời xử lý theo quy định. Tính đến tháng 8/2020, ngành chức năng phát hiện 33 vụ vi phạm môi trường, đã xử lý 26 vụ, với số tiền xử phạt là 291 triệu đồng.

Về tình hình thiên tai:

- Tình hình sạt lở: Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra: 45 điểm (huyện Châu Thành 39 điểm, huyện Châu Thành A 03 điểm, thành phố Ngã Bảy 03 điểm; trong đó: 02 điểm sụp lún đê bao). So với cùng kỳ tăng 02 điểm (năm 2019 là 43 điểm). Tổng chiều dài 1.180,5 m, diện tích mất đất 5.717,5 m2. Ước tổng thiệt hại 2.517 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019 (960,7 m) tăng 219,8 m, diện tích mất đất năm 2019 (5.184,7 m2 ) tăng 532,8 m2, thiệt hại năm 2019 (2.229,9 triệu đồng) tăng 287,1 triệu đồng.

- Tình hình dông lốc: Nhà sập 64 căn (thành phố Vị Thanh 14 căn; huyện Châu Thành 01 căn; huyện Châu Thành A 02 căn, huyện Vị Thủy 04 căn, huyện Long Mỹ 08 căn, huyện Phụng Hiệp 14 căn, thị xã Long Mỹ 15 căn, thành phố Ngã Bảy 06 căn). Tốc mái: 245 căn (thành phố Vị Thanh 47 căn; huyện Châu Thành 03 căn; huyện Châu Thành A 09 căn, huyện Vị Thủy 15 căn, huyện Long Mỹ 36 căn, huyện Phụng Hiệp 88 căn, thị xã Long Mỹ 17 căn, thành phố Ngã Bảy 30 căn), ước thiệt hại 4.402,5 triệu đồng. (Trong đó: 01 trường hợp sét đánh chết phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tốc mái 02 nhà kho, đỗ ngã 1.174 cây các loại như: mít, cóc, xoài). So với cùng kỳ thiệt hại năm 2019 (2.291 triệu đồng) tăng 2.111,5 triệu đồng.

Về công tác phòng, chống cháy, nổ luôn được các ngành chức năng quan tâm thực hiện, định kỳ có kiểm tra, hướng dẫn người dân, các cơ sở kinh doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Mặc dù được quan tâm thực hiện tốt nhưng tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 5 vụ cháy, may mắn không thiệt hại về người, ước tổng tài sản thiệt hại khoảng 854 triệu đồng./.