Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng đầu năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
21:16 28/03/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +9,15
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành +10,08
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +6,17
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  -7,56
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +1,01
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo    -3,78
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +234,48