Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng đầu năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
03:50 30/04/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +11,66
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành +18,29
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +3,98
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  -8,39
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +1,66
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo    -1,01
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +226,12