Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng đầu năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
16:38 31/05/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +13,74
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành +18,90
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +13,49
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  -9,18
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +2,06
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo    +6,93
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +189,01