Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
10:22 30/06/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +14,61
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành +17,55
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +8,63
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  -8,44
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +2,25
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo    +14,99
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +96,67