Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
21:24 29/07/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) +13,72
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành +13,54
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng +12,61
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn  -9,04
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  +2,41
Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo    +18,49
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo   +67,62