Hội nghị công tác Thống kê tổng hợp, Tài khoản quốc gia và Tổ chức cán bộ năm 2020
10:20 25/06/2020

     Trong hai ngày 11 đến 12 tháng 6 năm 2020 tại Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tham dự Hội nghị công tác Thống kê tổng hợp, Tài khoản quốc gia và Tổ chức cán bộ năm 2020 trực tiếp tại trụ sở của Tổng cục Thống kê. Tham dự tại điểm cầu Hậu Giang có lãnh đạo Cục Thống kê Hậu Giang, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê, Công chức phòng Thống kê Tổng hợp và Lãnh đạo các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố.

   Công chức tham dự hội nghị

Hội nghị gồm 3 nội dung: Công tác thống kê tổng hợp, công tác tài khoản quốc gia và công tác tổ chức cán bộ. Ngày thứ nhất Hội nghị tập trung vào công tác thống kê tổng hợp. Ngày thứ hai Hội nghị tiếp tục với công tác tài khoản quốc gia và kết luận Hội nghị công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia. Cũng trong ngày thứ hai, Hội nghị tiếp tục với công tác tổ chức cán bộ với hai nội dung: Triển khai Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của TCTK thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các Cục Thống kê và thực hiện công tác quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục giai đoạn 2016-2021, giai đoạn 2021-2026 rà soát năm 2020.