Thi tuyển vòng 2 công chức ngành Thống kê năm 2019
10:44 07/11/2019

Tiếp tục thực hiện Kể hoạch số 154/KH-BKHĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thi tuyển Vòng 2 và xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tông cục Thống kê năm 2019 tại 2 Cụm là Trường Cao đẳng Thống kê và Trường Đại học Cần Thơ.

Căn cứ kểt quả thi chính thức Vòng 1 và két quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đâu tư thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển và xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 với các nội dung (Đính kèm thông báo 89)